📣 27.02.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

📌1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

🕟ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್

🕕ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

🕗ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ವೆಲಂಕಣಿ

📌2. ಯೆಂವ್ಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ ಸಿಂಜಿಚೊ ವ ಗೊಬ್ರಾಚೊ ಬುದ್ವಾರ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ತೊ ದೀಸ್ ಪಾಪ್ ಸಾೈಭಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಆನಿ ಉಕ್ರೇನಾ ಮಧೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಝುಜ್ ವೆಗಿಂಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಹ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಸಿಂಜಿಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಮಿಸಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 7:00 ವೊರಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್.

📌3. ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ದಿಸಾನಿಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ಮಿಸಾಚಾ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾನಿಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಕ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆವಾಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

📌4. ಲೆಂಟೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್ ಚೆ ಬೂಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಸಂಪದ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆ ವರ್ಸಾ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ವಕ್ತಾನಿಧಿ/ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಂಡಾಕ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಜಾಯ್. ಏಕಾ ಬೂಕಾಂತ್ 10 ಟಿಕೆಟಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಏಕಾ ಬೂಕಾಚೆ ಮೋಲ್ 200 ರು. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿ ಧಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೂಕ್ ವರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಹೆ ವಿಶಿ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾ.

📌5. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ವ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್.

01 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ

03 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ

ಸರ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಆಶೀರ್ವಚನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:30 ಥಾವ್ನ್ 11:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಧನ್ಪಾರಾಂ 3:00 ಥಾವ್ನ್ 7:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾವೆಳಿಂ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಪೈಂಟಿಂಗಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್.

📌6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

📌7. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಿಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಂತಾಚೆ Body Building Competition ಮಾಂಡವಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆನಿ ಇ-ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

📌8. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

📌9. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್: 5:00   – ವೆಲಂಕಣಿ – ಲೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, Ekta Heights – A 304

20.02.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾಚಿ ಮಹಾ ಪರಬ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ 6 ಮಿಸಾಂ ಆಸಾತ್.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೇ ಅಕೇರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ 9:30 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹೆರಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ತಾಂಕಾ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಮಿಸಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೆ.

4. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಡಾಯಸ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಕೇಂದ್ರಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ. ತಿಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತಿಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾಳ್ ಸೊಡಳಿಟಿಚ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

7. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಫುಡಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2022 ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. 2021ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಪದವಿ ಆನಿ ಸ್ನಾನಕೋತ್ತರ್ ಹಾಂತು ರ್ಯಾಂಕಾ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಿ.ಎ., ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾಂತ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆ.

8. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪೈಂಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಹೊಲಾಚೆಂ ನವೀಕರಣ್ ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಕ್ ದಾನಿ ವ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಹೆ ವಿಶಿ ವಿವರ್ ರೊಜಾರಿಚಾ ಗಾಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾ.

9. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾನಿಂ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಸುರು ಕರ್ಯೆತಾ. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿಂ ಹೆ ವಿಶಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತೆನಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

10. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ.

13.02.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಫಾತಿಮಾ

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಮೆಳಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಟ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೇಯಾಚಾ ಅಕೇರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆ 9:30 ವೊರಾಂಚೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಂ.

5. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾಚೆ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್.

6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್.

7. ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ವೆನೆಸ್ಸಾ ಲುವಿಸ್ ಧುವ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆನಿ ಜಾನೆಟ್ ಲುವಿಸ್ C.A. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

8. ಆಮ್ಚಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಚೆ ನವೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್: ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆ್ಯಶ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೆವಿಟಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೀಮಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆ್ಯಶ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಕ್ಲಿಫ್ಟನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

9. ಯೆಂವ್ಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಕೆಮ್ಮಾಣ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತ್. ದೆಕುನ್ ಇಗರ್ಜಿಚಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ರಜಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

10. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡೊ.

06.02.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಲೂರ್ಡ್ಸ್

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಮೆಳಾಚೊ ದೀಸ್. ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ದೀಸಾ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಣಿಕೆವೆಳಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಕವರಾಂ ಗಾಲ್ಚಿಂ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 9:30 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ದೀಸ್. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಡೈಸಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸುಕ್ರಾರಾ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಸಾೈಭಿಣಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್. ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ತೇರ್ಸ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚಿಂ ಗಿತಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಫೆತ್‍ಲ್ಲಿ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ತೊ ದೀಸ್ ಸರ್ವ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮೊಗಾಚೆ ಆಪವ್ಣೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಖಾಣ್-ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂಯಿ ದಾನ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ.

Stany Rebello (71)

Stany Rebello,(Gurkar, St Lawrence ward) Husband of Monica Rebello, S/o Late Charles Rebello and Dulcine Rebello, St Lawrence ward passed away on January 29, 2022.

Father of Sharel, Meryl, Nishyl, Joyal and Father in law of Jude D’Souza and Salvius Pereira, Grandfather of Danell, Zephan, Darren D’Souza and Tsvia Pereira.

Funeral cortege leaves residence for Mount Rosary Church, Santhekatte on Tuesday, 01 February at 3:15pm followed by mass.

30.01.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷ. 8:00 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. 9:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಸ್.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊತೊರ್ನಿಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ.

4. ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಆ್ಯಡ್ಮೀಶನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆ್ಯಡ್ಮೀಶನ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯಿ ಏಕಾಮೆಕಾ ಖಬರ್ ದಿಯಾ ಆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಆ್ಯಡ್ಮೀಶನ್ ಕರಯಾ.

5. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚೆಂ ಜಮಾತ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ.

23.01.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾರ್ ದೊತೊರ್ನಿಚ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷ. ಸರ್ವ್ ದೊತೊರ್ನಿಚ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೇಳಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 9:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

4. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 26 ತಾರೀಕೆರ್ ದನ್ಪಾರಾ 3:30 ವೊರಾರ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3:00 ವೊರಾರ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೆ| ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಲೇಖನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದವರ್ಲಾ. ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

5. ಮಂಗ್ಳಾರಾ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ರೊಜಾರಿಚೊ ಗಾಂಜ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್. ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆತಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೊವ್ ಆಸ್ತಲೊ.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ.

Margaret Salins (85)

Margaret Salins, Wife of Late Gibson Salins

M/o Austine/Gloria Salins, St Paul ward passed away on 21 January 2022.

Funeral cortege leaves residence on Saturday, 22 January at 3:30pm for Holy Family Church, Brahmavar followed by mass at 4:30pm.

16.01.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಸನ್ವಾರಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೀಸಾ ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಮಿಸಾಂ ಆಮಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:45 ವೊರಾರ್ ಸದಾಂಚೆ ಮಿಸ್, ಸಾಂಜೆರ್ 4:15 ವೊರಾರ್ ಆನಿ 5:30 ವೊರಾರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚಿಂ ಮಿಸಾಂ. ಮಿಸಾಂ 45 ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂಪ್ತೆಲಿ. ದೆಕುನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್. ಸರ್ವಾನಿಂ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಾಲ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ.

2. ಸುಕ್ರಾರಾ 4:15 ವೊರಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಂಬ್ ವಾಡೊ. ಸುಕ್ರಾರಾ 5:30 ವೊರಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸುಕ್ರಾರಾ 4:15 ವೊರಾರ್ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ. ಸುಕ್ರಾರಾ 5:30 ವೊರಾರ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ.

4. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

5. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ. ತಾಣಿಂ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ(14.01.2022) ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ.

6. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ರು. 3,58,296/- ಜಾಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ರು. 3,54,985/- ಉರುಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ರು. 3,311/- ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾಚೆರ್ ಗಾಲಾ.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್

ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು, ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್, ಫಾತಿಮಾ, ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ, ವೆಲಂಕಣಿ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ.

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಲೂಡ್ಸ್, ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ, ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಆನಿ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.