17.04.2022 – ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ, ಸಂಸಾರಾರ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಫಾಂಕ್ಲಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ಆನಿ ಕುರ್ಪೆಭರಿತ್ ವೆಳಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನಾಚೆಂ, ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡಾಚೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ನಾಂವಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿಂ ಆನಿ ಕುರ್ಪೆನ್ ಭರ್ಲೆಲೆ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. HAPPY EASTER.

2. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಫಾತಿಮಾ,

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ,

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ.

3. ಮೊಗಾಚಾನೋ, ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಡ್ದೊಮ್ ರಾವೊನ್ ಸರ್ವ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಆನಿ ಪಪ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಜೆರೋಮ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ಆನಿ ಕುಟಾಂಬ್, ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ ತಾಂಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತಾಂಚಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ದೇವ್ ತಾಂಚೆರ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಘಾಲು ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

4. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್.

5. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಹಮಿಲನ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.

6. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೇಯಾಚಾ 1 ತಾರೀಕೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಸುರು. ವೇಳ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್.

7. ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಮೀಸ್ 8:00 ವೊರಾರ್.

8. ಆದ್ಮೆಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ.

9. ಫಾಲ್ಯಾ ದೊನ್ಪಾರಾ 3:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ Easter Cup ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿಂ ವೇಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಜೆಚೆ ಜೆವಾಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಈಸ್ಟರ್ ಕಪ್ಪಾಚೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೊಲಿ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ಕುಟಾಂಬ್, ಮಾಂಡವಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ. ತಾಂಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತರ್ಫೆನ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

10. ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನೋ, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಸಿಂಜೆಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಜೀವಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುಂಮ್ಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ ಆನಿ ದೆವಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

11. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಯಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, 20 ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಅಶೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

12. ಹಾಂವ್ ವಿಶೇಷ್ ರಿತಿನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಕ್. ಫಾವೊ ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರುನ್ ಜೊಕ್ತಿ ಗಿತಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಲಿತುರ್ಜಿ ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚೊ ಮೊಟೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊವಿಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ವಾಜಾಂತ್ರ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ತರ್ಫೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

13. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಆಲ್ತಾರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆನಿ ಮೀಸಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ಕೊವೆತಾಂಚಿ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸುಜಾನ್ನಾ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ.

14. ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ದಿಸಾನಿಂ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲಿತುರ್ಜಿಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಂದಿತಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರೀತಿನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ, ಕೀರ್ತನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ, ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಮನಃಪೂರ್ವಕೀ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ದೀಸಾನಿಂ ಕದೆಲಾಂ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಆನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ, ಸೌಂಡ್ ಸಿಂಸ್ಟಮ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಕ್-ಡ್ರಾಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಘಾಲುನ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕೀ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

15. ಮೊಗಾಚಾನೋ ಆಮ್ಚೆಂ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಂಜಾಬರಿಂ ಸೊಭ್ತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಸುಡ್ಸಾಡಾಯ್, ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ದೇವ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಕುರ್ಪೆನ್ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ್ ಬರುಂ.

16. ಏಪ್ರಿಲಾಚಾ 19 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್. ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

17. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ.

18. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 24 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಚಾ ಘರಾ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತೊ ವಾಡೊ ದೋನ್ ವಾಡೆ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. 5:00 ವೊರಾರ್ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಲೂಕ್ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ. ತೊಯೀ ವಾಡೊ ದೋನ್ ವಾಡೆ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

19. ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ದೋನ್ ವಾಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಬ್ರೂನೊ ಲುವಿಸ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲಾ. ಸಾಂ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ್ ಜಾಲಾ. ತೆ ಆತಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಭಾಸ್ ದಿತಾತ್.

10.04.2022- ರಾಮಾಚಾ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:30 ವೊರಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾರ್ ರಾಮ್ ಬೇಂಚಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್. ಸರ್ವಾನಿಂ 7:30 ಪಯ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾರ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಫಾಲ್ಯಾ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಮೀಸ್. ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್.

2. ಯೆಂವ್ಚೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಶೆವಾಚಾ ಆಲ್ತಾರಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆರಾಧನ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಮೀಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 7:00 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆಸಾ. ಮೀಸಾವೆಳಿ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಯೋಗಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕಾಂಕ್.

3. ಸುಕ್ರಾರಾಚೆ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಆರಾಧಾನಾಚೊ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಘಾಲಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವೊರಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್. ಸರ್ವಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

4. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಆರಾಧನ್. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂತ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ.

5. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾಚಾ ಸನ್ವಾರಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 7:00 ವೊರಾರ್. ಮೀಸಾವೆಳಿ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್.

6. ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಮೀಸ್.

7. ಆಲ್ಲೆಲೂಯಾಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆಂ ವಾತಿಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದಿತಲೆ.

8. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಆನಿ ಆಲ್ಲೆಲುಯಾಚ ಸನ್ವಾರಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್, ವಿಶೆವಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರೆಕ್ ಆನಿ ಇಮಾಜಿಕ್ ಫುಲಾಂ ವ ಫುಲಾಂಕ್ ದಾನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾನಿಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಬಿತರ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

9. ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದನ್ಪಾರಾ 3:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. Fixtures ಕಾಡುಂಕ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಜಮಾತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

10. ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ 12 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಆನಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಮಿನೇಜಸಾಚಾ ಘರಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

11. ಏಪ್ರಿಲಾಚಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚಾ ಟೀಚರಿಂಕ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ದವರ್ಲಾ. ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು. 800 ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಕೊಣಾಕ್‍ಯಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸೊನ್ ಪೊಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ತರ್ ತಾಣಿಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ 15 ತಾರೀಕೆ ಭಿತರ್ ತಾಂಚಾ ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಟೀಚರಿಂಕಡೆ ದಿಂವ್ಚಿ.

12. ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಿಚೆ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಜಾಲಾ. ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

13. ಹೊಲಾಚೆ ನವೀಕರಣಾಚೆ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಮುಕ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೆಮ್ಮಾಣ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊನೀ ಗೇಟಿ ಉಗ್ತೆ ಆಸಾತ್. ದಯಾಕರ್ನ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಚೆ.

14. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಕೆಪಿಲ್ಲ್ಯಾ 6 ಯಾಜಕಾಂಚೊ ನವೊ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂದ್ಲಾ. ತಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೊ.

15. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆತಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

16. ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ ಲೋಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೀಸ್‍ರಜಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆ.

17. ಧಾವಿ, ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಆನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಪ್ರಿಲಾಚಾ 18 ಥಾವ್ನ್ 20 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅತ್ತೂರ್, ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ನಾಂವಾ 15 ತಾರೀಕೆ ಬಿತರ್ ಬಾ| ಸ್ಟೀವನಾ ಲಾಗಿಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ.

18. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ವಾಡೊ.

03.04.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ರೆತಿರೆವೆಳಿ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕುಮ್ಸಾರಾಚೊ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತೊ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ 4:30 ವೊರಾಂಕ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಮೀಸ್. 7:30 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕಾರ್ ರಾಮ್ ಬೆಂಜಾರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ಕೆಮ್ಮಾಣ್‍ಚಾ ಕುಶಿಚಾ ಗೇಟಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಮಾರ್ಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗೇಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ಚೊ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್, ದೆವಾಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ವೆಳಾರ್ ರಾಮ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ಥಾವ್ನ್ 1:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಹಾಂತು ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ General Medicine, Orthopaedics, OBG, ENT ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಯೆತಾಲಿ.

5. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್. ವೇಳ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಸಂಗಿ ತೆಲಾಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮಿಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

7. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘಟಕಾಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂಚ್ ಶ್ರೀ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

8. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

9. ಹರ್ಶೆಂಚಾಬರಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಏಪ್ರಿಲಾಚಾ 17 ತಾರೀಕೆರ್ ‘ಈಸ್ಟರ್ ಕಪ್ 2022’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಏಪ್ರಿಲಾಚಾ 10 ತಾರೀಕೆ ಬಿತರ್ ಸರ್ವ್ ಟಿಮಾಚಾನಿಂ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರ್ಚಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಜಮಾತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಕ್‍ಶ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

10. ಆತಾಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ ಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

11. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ.

12. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್:

5:00   – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್      – ಡೊನಾತ್ ಮೇರಿ ಲುವಿಸ್

5:30   – ಸಾಂ ಜುಜೆ          – ಜೆಸಿಂತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ

27.03.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸನ್ವಾರಾ

ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

2. ಲೆಂಟೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪೆನಾಚಾ ಲಕ್ಕಿಡಿಪಾಚೆ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ರು. 1,07,400/- ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಂಡಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

3. ಆತಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

4. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ರೆತಿರ್. ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 6:30 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್. 4:15 ವೊರಾರ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ರೆತಿರೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬೊರೆಂಪಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ಏಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ರೆತಿರೆಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಂ ಆಸ್ಚಿ ನಾಂತ್.

5. ರೆತಿರೆಚಾ ದಿಸಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸರ್ವಾಂನಿ ಸುಟಾಂವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

6. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ಥಾವ್ನ್ 7:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ಆಟೋವ್ ದವರ್ಲಾ. ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ತಾಂಕಾ ಧಾಡ್ಚೆ.

7. ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ಥಾವ್ನ್ 2:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಹಾಂತು ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ General Medicine, Orthopaedics, OBG ಆನಿ ENT ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಯೆತಾಲಿ. ಸರ್ವಾನಿಂ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೊ.

8. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೇಯಾಚಾ 1 ತಾರೀಕೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್. ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 3 ತಾರೀಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್. ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚಿ.

9. ಆಮ್ಚಾ ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಟೀಚರಿಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ದವರುಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 19 ತಾರೀಕೆರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

10. ಮೊಗಾಚಾನೊ, ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಸಂಪದ ಉಡುಪಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಮಧ್ಯಮ್ ರೈತಾಂಕ್, ತಾಂಚಾ ಕೃಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಖಾತಿರ್, ಕೇಂದ್ರ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರೈತಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ‘ರೈತ ಉತ್ಪಾದನ ಸಂಸ್ಥೊ’, ಹಾಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಆಮಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರೈತಾನಿ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಯೆತಾನಾ ರೈತಾನಿಂ ತಾಂಚಾ ಆರ್‍ಟಿಸಿ ಪ್ರತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆ.

11. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ.

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಲೂಡ್ಸ್, ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ, ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಆನಿ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ.

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು, ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್, ಫಾತಿಮಾ, ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ, ವೆಲಂಕಣಿ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

12. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ.

20.03.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

4. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 28 ತಾರಿಕೆ ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 31 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ 6:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ರೆತಿರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ಹೆ ರೆತಿರೆಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ. 4:15 ವೊರಾರ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್.

5. ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಶಾಲೊಮ್ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ, ಧು ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಬ್ರಿಟ್ಟೊಚೆ ಹಾಕಾ The Indian Institute of Architects’s medal for “Best Outgoing student of the year 2021” ಲಾಬ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

7. ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಡ್ಮೀಶನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಡ್ಮೀಶನ್ ಕರ್ಚೆಂ. LKG, UKG ಆನಿ 1st STD ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಆಡ್ಮೀಶನ್ ಫೀಸ್ ಆನಿ ಡೊನೇಶನ್ ನಾ. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

8. ರೈತಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಕೃಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಯೋಜನ್ ‘ರೈತ ಉತ್ಪಾದನ ಸಂಸ್ಥೊ’, ಹಾಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ರೈತಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೊಮಾರಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಮತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

9. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜಿಚಿ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

10. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮರಿಯೆಕ್ ಬೊಡ್ವ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಬಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಆಮ್ಕಾಯಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತುಂಮ್ಕಾಂಯಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

11. ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ 24 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

12. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡೊ.

13.03.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್. ದೆಕುನ್ ಜಮಾತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಲತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾಚಾ ಘರಾ. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದೋನ್ ವೊರಾರ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಜೀವಿತಾವಿಶಿಂ ಶಿಕವ್ಣ್. ಸರ್ವ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

5. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ವ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ.

14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ

15 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ

17 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ

ಸರ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಆಶೀರ್ವಚನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:30 ಥಾವ್ನ್ 11:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ದನ್ಪಾರಾಂ 3:00 ಥಾವ್ನ್ 7:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾವೆಳಿಂ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಪೈಂಟಿಂಗಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಕರ್ತೆಲಿ. ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

7. ಯೆಂವ್ಚಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾ ಖಾತಿರ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ವೇಳ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಚಾ ಘರಾ.

8. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ.

9. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್:

5:00   – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್         – ಟೊಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜಾ

📣 06.03.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

📌1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

🕟ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ

🕕ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು

🕗ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್

📌2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಆನಿ ಮರಿಯಾಳ್ ಸೊಡಲಿಟಿಚ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ.

📌3. ಆಜ್/ಫಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹರ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾಂಚಾ 15 ಮಿನುಟಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆ.

📌4. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್. ಎದೊಳ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲಾ ದೆಕುನ್ ನವ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಲತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾಚಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್. ಎದೊಳ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿವ್ನ್ ಆವ್ಚಿತ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಭಾವಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಪತಿಣೆಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂದಾರಾಂಕ್ ಭುಜಯ್ತಾಂವ್.

📌5. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ವ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ.

▫️ 07 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂ ಆಂತೊನ್ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ

▪️ 08 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಆನಿ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ

▫️ 09 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಆನಿ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ

▪️ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ

ಸರ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಆಶೀರ್ವಚನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:30 ಥಾವ್ನ್ 11:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ದನ್ಪಾರಾಂ 3:00 ಥಾವ್ನ್ 7:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾವೆಳಿಂ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಪೈಂಟಿಂಗಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್.

📌6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

📌7. ಆತಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

📌8. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

📌9. ಆಮ್ಚಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ನವೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್: ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ರೋಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೊರ್ಜ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೇವಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಲುವಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

📌10. ಆಜ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಮಾಂಡವಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆನಿ ಇ-ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಂತಾಚೆ Body Building Competition. ಧರ್ಮಾಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

📌11. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡೊ.

📌12. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್

🔹4:30 – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ – ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೀಟಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ

📣 27.02.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

📌1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

🕟ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್

🕕ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

🕗ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ವೆಲಂಕಣಿ

📌2. ಯೆಂವ್ಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ ಸಿಂಜಿಚೊ ವ ಗೊಬ್ರಾಚೊ ಬುದ್ವಾರ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ತೊ ದೀಸ್ ಪಾಪ್ ಸಾೈಭಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಆನಿ ಉಕ್ರೇನಾ ಮಧೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಝುಜ್ ವೆಗಿಂಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಹ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಸಿಂಜಿಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಮಿಸಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 7:00 ವೊರಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್.

📌3. ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ದಿಸಾನಿಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ಮಿಸಾಚಾ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾನಿಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಕ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆವಾಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

📌4. ಲೆಂಟೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್ ಚೆ ಬೂಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಸಂಪದ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆ ವರ್ಸಾ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ವಕ್ತಾನಿಧಿ/ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಂಡಾಕ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಜಾಯ್. ಏಕಾ ಬೂಕಾಂತ್ 10 ಟಿಕೆಟಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಏಕಾ ಬೂಕಾಚೆ ಮೋಲ್ 200 ರು. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿ ಧಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೂಕ್ ವರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಹೆ ವಿಶಿ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾ.

📌5. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ವ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್.

01 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ

03 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ

ಸರ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಆಶೀರ್ವಚನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:30 ಥಾವ್ನ್ 11:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಧನ್ಪಾರಾಂ 3:00 ಥಾವ್ನ್ 7:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾವೆಳಿಂ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಪೈಂಟಿಂಗಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್.

📌6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

📌7. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಿಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಂತಾಚೆ Body Building Competition ಮಾಂಡವಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆನಿ ಇ-ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

📌8. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

📌9. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್: 5:00   – ವೆಲಂಕಣಿ – ಲೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, Ekta Heights – A 304