19.09.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ

19.09.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ದನ್ಪಾರಾ 2:00 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಖೇಳ್. ದನ್ಪಾರಾ 2:00 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಕ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7:00 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂಪ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಎಕ್ವೊಟ್ ದಾಕಂವ್ಯಾಂ. ಹೆ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ತಾಂಕಾ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಯಾಂ.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ತಾಂಚಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಜ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊರ್ಟಿಕೊಂತ್ ತೆ ದಾನ್ ಜಮೊ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಯಾ.

4. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

6. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ವಾಡೊ.

Nathaline Cutinho (73)

Nathaline Cutinho (73), Wife of Felix Cutinho, Mother of Pramila/Ashok and Vijay/Sunitha, Mother Teresa ward passed away on 20 September 2021.

Funeral cortege leaves residence on Tuesday, 21 September at 3:30pm for Mount Rosary Church, Kallianpur, Santhekatte followed by mass.

12.09.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ

12.09.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ನೊವೆನಾಂವೆಳಿಂ ಪೈಶಾ ರುಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದಾನ್ ರು. 40,100/- ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಖರ್ಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ರು. 11,900/- ತೆ ಇಗರ್ಜಿಚಾ ಅಕೌಂಟಾಕ್ ಗಾಲ್ಯಾತ್. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ವೆಲಂಕಣಿ

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

4. ಆಮಿ ಸಾಲ್ವಿ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಲ್ವಿ ಆಸಾ. ವೇಳ್ 5:15 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ 6:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:15 ವೊರಾರ್ ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಆನಿ 4:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 6:45 ಚೆ ಮೀಸ್ ನಾಂ.

5. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಚ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಖೆಳ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ವೇಳ್ ದನ್ಪಾರಾ 2:00 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ಆನಿ ವಡಾಂಕ್. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 8 ವೊರಾರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್.

7. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾಯಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸಾ.

8. ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ 6:30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್.ಚಾ ಸರ್ವ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಚಲ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ಚಲಿಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ತಾಂಕಾ ಧಾಡ್ಚೆ.

9. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಅನಿಕಿಯೀ ಸಬಾರಾನಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ತಾಣಿಂ ಧಫ್ತರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

10. ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್. ಫೆಸ್ತಾಬಾಬ್ತಿ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಇಗರ್ಜಿಚಾ ಪೊರ್ಟಿಕೊಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತಾಂಕಾ ಹರ್ಸೆಂಚಾಬರಿ ತುಂಮ್ಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರುನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

11. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ.

12. ಕಲ್ಮಾಡಿ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಧಫ್ತರಾಕ್ ಏಕ್ ಕ್ಲಾರ್ಕಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ಲೇಖ್-ಪಾಕ್ ದವರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಕಲ್ಮಾಡಿಚಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ಯೆತಾ ವ ಮೆಳ್ಯೆತ್. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿವರಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಯೆತ್. ಕಲ್ಮಾಡಿ ವಿಗಾರಾಚೆ ಫೋನ್ ನಂ. ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾಂ.

22.08.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 8:00 ವೊರಾರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್.

2. ಗುರ್ಕಾರಾಂಚಾ ಜಮಾತೆರ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ನೊವೆನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ನೊವೆನಾಚಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸಕಾಳಿಂ 6:45 ಮೀಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವೆನ್. ಲಿತುರ್ಜಿ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೆಲಿಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಬರಿಚ್ ನೊವೆನಾಚಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಫುಲಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ವ ಗೊಡ್ಶೆಂ ದಿವ್ಯೆತ್. ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡ್ಚೆ. ತೆ ಆಮಿ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

3. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತಾಚಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

4. 281 ವೊ ವಿಲ್ಪಿ ನೈಟ್ ದೈಜಿ ವಲ್ಡ್‍ಚ್ಯಾ ಲೋಕಲ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಪಾರ್ ಸೆಪ್ತೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ Google Form ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಗುರ್ಕಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಲೆಂ. ಸರ್ವಾನಿಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಯಾ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

6. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್

ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್: ಸಾಂ ಪೆದ್ರು, ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್, ಫಾತಿಮಾ, ಸಾಂ. ಆಂತೊನಿ, ವೆಲಂಕಣಿ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್: ಸಾಂ ಜುಜೆ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್: ಲೂಡ್ಸ್, ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ

ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

15.08.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ
  ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್
  ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಫಾತಿಮಾ
  ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು
 2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 8:00 ವೊರಾರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್.
 3. ಮಂಗ್ಳಾರಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ವಿಷಯ್: ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾವಿಶಿಂ.
 4. ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲಾಚೆ ಧಾವ್ಯಾಚೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ತಾಂತು 27 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಶನ್ ಆನಿ 50 Ist class. ಉಂಚ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್. ತಾಂಕಾ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಟೀಚರಾಂಕ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತಿರ್ಣ್ ಸಿ| ವಂದಿತಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
 5. ಧಾವಿ ಆನಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 90% ವ ಚಡಿತ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿಂ ತಾಂಚೊ ಫೊಟೊ ಆನಿ ವಿವರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
 6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.
 7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ.
 8. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬೊರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
 9. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.
 10. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಮರಿಯೆಚಾ ಸ್ವರ್ಗಾ-ವ್ಹರಣಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ತುಂಮ್ಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮರಿಯೆಚಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಬೆಸಾಂವಾನಿ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.
 11. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾರ್ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್. ಹಾಂತು ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
 12. ಆತಾಂ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

08.08.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮರಿಯೆಕ್ ಸರ್ಗಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವಾಚೊ ದೀಸ್. ಸಕಾಳಿಂ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರುಂಕ್. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ನಾ ಆನಿ 09:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾಂ.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಪುಚಿನ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚೆಂ, ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ತಲೆ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಬ್ಯಾನಾರಾರ್ ಆಸಾ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ 08:00 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 09:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್. ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸರ್ವಾನಿಂ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಾಲ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಗಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯಿ ಇಗರ್ಜಿ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಆಮ್ಚಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್, ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಸಕಾಳಿಂ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ತಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಯಾಜಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ವೆಳಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ತಾಂಚಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಆನಿ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ನ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್-ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 10:30 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಹಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಕ್ ಆನಿ ಯುವತಿಂನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ತಾಂಕಾ ಧಾಡ್ನ್ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯುವ ಸಮಿತಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಆ್ಯಶ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ ಆನಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ಯುವ ಸಮಿತಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾತ್.

6. ಆತಾ ಮೀಸ್ ಜಾತಚ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರಿ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ ಸಹಾಯಚೆಂ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಲಗ್ಣಾಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ.

8. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಹರ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾ, ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಅನ್ವಾಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ. ಸುಮಾರ್ 200 ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 2020ಚೊ ಅನ್ವಾಲ್ ಆನಿಕೀ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಲಾ. ದೆಕುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಅನ್ವಾಲಾಚೆ ತಾಸ್ ನಿಯಾಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ಆದಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಇತರ್ ಆದಾಯ್ ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ವೆಳಾರ್ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾರಿಕ್ ಕರುನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.