ಮಾ| ದೊ| ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾವುದ್ ಮಾಯಿ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವರ್ಗಾವಣ್

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೇವಾ ಆನಿ ಆಭಿವೃದ್ದಿಚೊ ರುವಾರಿ ಬಾಪ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ಜೂನಾಚಾ 08, 2022 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆಂ 18 ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸೆರೆಮನಿಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ. ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಡೇಸಾನ್ ಬಾಪ್ ಲೆಸ್ಲಿಕ್ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಭೋ| ಮಾ| ಬಾಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬಿ. ಲೊಬೊನ್ ಸೆರಿಮನಿಚೆಂ ಯಜ್ಮಾನ್ ಪಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆ.

https://photos.app.goo.gl/8c4GuupiYCvkSzyg8

📣 19.06.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

📌1. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು/ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್/ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ಬರೆಂ ಕರುಂ.

📌2. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ
🕟ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ವೆಲಂಕಣಿ ಪಯ್ಲೊ ವಾಡೊ
🕕ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ
🕗ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ

📌3. ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂ ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಆಯ್ತಾರಾ 11:45 ವೊರಾರ್ ರಾಯ್ನಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಫ್ ಟೊಪಾರ್.

📌4. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್.

📌5. ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್.ಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

📌6. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಜೂನ್ 23ವೆರ್ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಾಚಿ ಜಲ್ಮಾ ಪರಬ್. ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ 24ವೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ ದೆಕುನ್ ಜುವಾಂವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಾಚಿ ಜಲ್ಮಾ ಪರಬ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್.

📌7. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವೊರಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಸ್ ಆಸಾ.

📌8. ಸನ್ವಾರಾ ಮರ್ಯೆಚ್ಯಾ ಖತಾವಿಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಸ್ಮರಣ್.

📌9. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ‘ಅಮೊರಿಸ್ ಲೆತಿಸ್ಸಿಯಾ’ ಕುಟ್ಮಾ-ವರಸ್ ಸಂಪಯ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಹಾಚೆಂ ಸಮಾಪ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜೂನ್ 26 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಉದ್ಯಾವರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚಲಯ್ತಾತ್.

📌10. ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ತವಳ್-ತವಳ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಸುಧಾರಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿತಾ. ಅಸಲಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಆಮಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉದ್ಗಾರಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಜೈ ಜೈ” ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ‘ಆಲ್ಲೆಲೂಯಾ’ ಹೆಬ್ರೆವ್ ಉತ್ರಾಕ್ ಬದ್ಲಿಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಮಿ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ‘ಆಲ್ಲೆಲೂಯಾ’ ಉತರ್ ಉದ್ಗಾರಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

📌11. ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಹೆಂ ಗಮನಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ: ಭಾರಾತಾಚ್ಯೆ ಬಿಸ್ಪಾಮಂಡಳೆನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆಮಿ ಆಮೆನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾತಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ. ಚಿಮ್ಟಿ ವಾ ದೋನ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಚಿಂತಾತ್, ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಹಾತಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ; ಜಿಬೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್. ಹಾತಾಚಾಕ್ಯಿ ಜೀಬ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಸುರ್ವಿಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆತೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸತ್. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಭಕ್ತಿನ್ ಹಾತಾರ್ ‘ಆಮೆನ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್.

📌12. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ದಫ್ತರ್ ಬಂದ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಬಿತರ್ ದೀಜೆ.

📌13. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಕ್.

📌14. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್:
🔸4:30 – ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ – ರಾಯನ್ ಡೇಸಾ
🔹5:00 – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ – ರೊನಾಲ್ಡ್ ಆನಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಸುವಾರಿಸ್

Benedicta D’Mello(80)

Benedicta D’Mello(80) W/o Late Lawrence D’Mello, M/o Rupert/Mable, Joyce/Angelo, Fr Reginald O. P, Herman/Cynthia, Vivian/Shabitha. Grandmother of Reeve, Ruston, Derrick, Renfred, Clarissa, Kevin, Ashton St Joseph ward passed away on 15 June 2022.

Funeral cortege leaves residence on Thursday, 16 June 2022 at 3:30pm for Mount Rosary Church, Kallianpur, Santhekatte followed by mass.

📣 12.06.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

📌1. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ
🕟ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
🕕ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ
🕗ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡೊ

📌2. ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಪರಬ್. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಾ ಪೂನ್ಶೆತಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ಮೀಸ್ 10:30 ವೊರಾರ್. ಆಮಿ ಯಾಜಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂವ್.

📌3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್.

📌4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೊವ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

📌5. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ 100% ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಫೆಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ರಿವ್ಯಾಲುವೇಶನಾಂತ್ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಎಚ್.ಎಮ್… ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್.

📌6. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಜೂನ್ 7 ವೆರ್, ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೆವೆಸ್ಥಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಹಿ ತುಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಬೋವ್ ಬರಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ತೆಂ ಖರೆಂ ಸತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರ್ತಿ 6 ವರ್ಸಾಂ ಮುಜಿ ತಾಂಕಿಪುರ್ತಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ತೃಪ್ತೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೇವ್ ಫಾವೊ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ತುಮ್ಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್.

📌7. ಏಕ್ ವಿನತಿ: ಮ್ಹಜೆ ನಾಂವ್…ರೊಕ್: (Roque not Rock.) ಇಂಗ್ಲಿಷ್/ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಾಂತ್ ತೊ. ಸಾದ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ರೊಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಗುರ್ಕಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಯೆತಾಂ. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿ ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ ರಾವಾನಾ. ಭೆಟೆ ವೆಳಿಂ ದಯಾಕರುನ್ ಕಾಂಯ್ ಖಾಣ್-ಪೀವನ್ ದೀನಾಕಾತ್.

📌8. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಲಂಕಣಿ ದುಸ್ರೊ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡ್ಯಾಕ್.

📌9. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್:
🔸5:00 – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ – ರೊಕಿ ಆನಿ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ
🔹5:00 – ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಮಾಯ್ – ಡಾಯನ್ ಆನಿ ಅನಿತಾ ಲುವಿಸ್
🔸5:00 – ವೆಲಂಕಣಿ ಪಯ್ಲೊ – ಜಿ.ಎಸ್.ಜೆ. ರೊಯೆಲ್ ‘ಎ’ ವಿಂಗ್ ರೂಫ್ ಟೊಪ್

ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ನವೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್

ಮಾ| ಬಾ| ದೊ| ರೋಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 07, 2022 ವೆರ್ ಪಲಿಮಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ 24 ವೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್ ಭೋ| ಮಾ| ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಹಾಣಿಂ ಸೆರೆಮನಿಚೆಂ ಯಜ್ಮಾನ್‍ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಸೋಜ್ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೋಕ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸುಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಯಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೊಷ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, 20 ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಯೊಜಕ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಚಿಂ ವಳಕ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಸಮರ್ಪಿಲೆಂ. ಸಹಾಯಕ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್, ತಶೆಂಚ್ ಬಾಪ್ ಜೋಯ್, ಬಾಪ್ ರೊಮಿಯೊ, ಬಾಪ್ ಲೂವಿಸ್ ಡೇಸಾ, ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್, ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್, ಪಲಿಮಾರ್ ಆನಿ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

https://photos.app.goo.gl/TmDimapfSVL8GVo28

ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಪಲಿಮಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್

06.06.2022 ಸೊಮರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ ಪಲಿಮಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಹಾಣಿಂ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭೋ| ಮಾ| ಬಾ| ಪೌವ್ಲ್ ರೇಗೊ, ಕಾರ್ಕಳ್ ವಾರಡೊ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಸೆರೆಮನಿಚಿ ಯಜ್ಮಾನ್ ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ರೋಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಪಾಟ್ಲೆ 9 ಮಹಿನೆಂ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡಾನ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೇವಾ ದಿಲಾ.

https://photos.app.goo.gl/rXwKSerKeDXwQhVR6

📣 05.06.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

📌1. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ
🕟ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡೊ
🕕ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ
🕗ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ
🕤ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವೊರಾರ್ – X std

📌2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್ಸಾಚೆ ಉದ್ಘಾಟನ್. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

📌3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆಳಾರ್ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

📌4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 18 ವರ್ಸಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ 1 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸಾಂತ್ ಯುವಮಿಲನ್ ಆರ್ಧ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

📌5. ಆತಾಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

📌6. ಗೊರಟ್ಟಿ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಸಿ| ಸುಜಾನ್ನಾ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನವಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿ| ಜೇನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂಕಾ ದೊಗಾಂಕಿ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ತಾಂಚಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂತ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

📌7. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್.

📌8. ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪಾಕ್ ಪಲಿಮಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್. ತಾಣಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾವಾಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ನಾಂವಿ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಪಲಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

📌9. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ದೊ| ರೊಕ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪಲಿಮಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತೆಲೆ. ತಾಂಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ 4:15 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗೇಟಿಕಡೆ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೆಟ್ಲ್ಲೆ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

📌10. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಮ್ಹಾಕಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮೋಗ್, ಸಹಕಾರ್, ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಖಳನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಹ್ಯಾ ತುಮ್ಚಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರಾಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಯಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ, 20 ಆಯೋಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ಕೊವೆಂತಾಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರಾಂ, ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಹೆಡ್ ಮೆಸ್ತಿರ್ಣ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ, 18 ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂದೆ, ತುಮಿ ಸಗ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್, ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂಮ್ಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾಪುಡ್ತಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವೊನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಡಿ’ಸೋಜಾಚೊ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಮಾ| ಬಾ| ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 9 ಮಹಿನ್ಯಾನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಚಾ ಮಿಸಾವಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚಾಂ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಾ ಶ್ರೀ ಆ್ಯಶ್ಲಿ ಬರೆಟ್ಟೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಆನಿ ಘರಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಶ್ರೀ ಜೊಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

📌11. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆನಿ ಶಿರ್ವಾಂ ಪಾಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕೇವಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ತೆ ತುಂಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲಿ ದೆಕುನ್. ದಯಾಕರ್ನ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಬೆಜರಾಯಿ ನಾಕಾ. ಹಿ ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್. ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಖಳನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಆಸೊಂ. ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ತುಂಮ್ಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೆವಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

📌12. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಲಂಕಣಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಲಂಕಣಿ ದುಸ್ರೊ ವಾಡೊ.

📌13. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್:
🔸5:00 – ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ – ಜೋಯರ್ ಮೇವಿ ಲೋಬೊ
🔹5:00 – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ – ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ರುಫಿನಾ ತೌರೊ
🔸5:00 – ಸಾಂ ಜುಜೆ – ಜೆರೊಮ್ ಅನಿತಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

Joy Antony Quadros (59)

Joy Antony Quadros, S/o Mr Gregory Quadros and Mrs Celine Quadros, Velankani ward passed away on 30 April 2022.

Mortal remains will be kept for viewing at Mount Rosary Church, Kallianpur on 02.05.2022( Monday ) at 03:30pm. Thereafter funeral service at 4:00pm followed by mass.

01.05.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ವೆಲಂಕಣಿ ಪಯ್ಲೊ ವಾಡೊ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡೊ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ

2. ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ ಆನಿ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೆ ದೋನ್ ದೋನ್ ವಾಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಾಂ ಜುಜೆ ಆನಿ ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ, ವೆಲಂಕಣಿ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ವಾಡೊ. ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೀನಾ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ವೆಲಂಕಣಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಥರ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಆಮ್ಚಾ 9 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್. ತಾಂಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾಂವ್. ತಾಂಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿ| ವಂದಿತಾಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೇ ಮಹಿನೊ ಆರಂಭ್. ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಕ್ ಭೆಟವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾಚಾ 20 ಮಿನುಟಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತೇರ್ಸ್. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾನಿಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತೇರ್ಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾಂತ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ತೇರ್ಸ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಬೆಸಾಂವಾ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

5. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚೊ ಆಟೊವ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

7. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ.

24.04.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡೊ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ.

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವೊರಾರ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನಿರ್ಮಲ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ. 6:00 ವೊರಾರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊಚಾ ಘರಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. ತಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಾ ಸಂಧರ್ಬಿ ತಾಂಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಚಾ ಘರಾ. ವಾಡೆ ದೋನ್ ಕರುಂಕ್. 5:00 ವೊರಾರ್ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಲೂಕ್ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ. ವಾಡೆ ದೋನ್ ಕರುಂಕ್. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಏಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಪುಣಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

5. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್. ಆಮ್ಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

7. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ.

8. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್

5:00 – ಲೂರ್ಡ್ಸ್ – ದೀಪಕ್ ಸ್ವೀಟಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

4:30 – ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ – ವಿಜಯ್ ಅನಿತಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ