📣 19.06.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

📌1. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು/ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್/ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ಬರೆಂ ಕರುಂ.

📌2. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ
🕟ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ವೆಲಂಕಣಿ ಪಯ್ಲೊ ವಾಡೊ
🕕ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ
🕗ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ

📌3. ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂ ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಆಯ್ತಾರಾ 11:45 ವೊರಾರ್ ರಾಯ್ನಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಫ್ ಟೊಪಾರ್.

📌4. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್.

📌5. ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್.ಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

📌6. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಜೂನ್ 23ವೆರ್ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಾಚಿ ಜಲ್ಮಾ ಪರಬ್. ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ 24ವೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ ದೆಕುನ್ ಜುವಾಂವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಾಚಿ ಜಲ್ಮಾ ಪರಬ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್.

📌7. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವೊರಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಸ್ ಆಸಾ.

📌8. ಸನ್ವಾರಾ ಮರ್ಯೆಚ್ಯಾ ಖತಾವಿಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಸ್ಮರಣ್.

📌9. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ‘ಅಮೊರಿಸ್ ಲೆತಿಸ್ಸಿಯಾ’ ಕುಟ್ಮಾ-ವರಸ್ ಸಂಪಯ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಹಾಚೆಂ ಸಮಾಪ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜೂನ್ 26 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಉದ್ಯಾವರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚಲಯ್ತಾತ್.

📌10. ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ತವಳ್-ತವಳ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಸುಧಾರಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿತಾ. ಅಸಲಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಆಮಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉದ್ಗಾರಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಜೈ ಜೈ” ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ‘ಆಲ್ಲೆಲೂಯಾ’ ಹೆಬ್ರೆವ್ ಉತ್ರಾಕ್ ಬದ್ಲಿಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಮಿ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ‘ಆಲ್ಲೆಲೂಯಾ’ ಉತರ್ ಉದ್ಗಾರಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

📌11. ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಹೆಂ ಗಮನಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ: ಭಾರಾತಾಚ್ಯೆ ಬಿಸ್ಪಾಮಂಡಳೆನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆಮಿ ಆಮೆನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾತಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ. ಚಿಮ್ಟಿ ವಾ ದೋನ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಚಿಂತಾತ್, ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಹಾತಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ; ಜಿಬೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್. ಹಾತಾಚಾಕ್ಯಿ ಜೀಬ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಸುರ್ವಿಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆತೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸತ್. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಭಕ್ತಿನ್ ಹಾತಾರ್ ‘ಆಮೆನ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್.

📌12. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ದಫ್ತರ್ ಬಂದ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಬಿತರ್ ದೀಜೆ.

📌13. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಕ್.

📌14. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್:
🔸4:30 – ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ – ರಾಯನ್ ಡೇಸಾ
🔹5:00 – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ – ರೊನಾಲ್ಡ್ ಆನಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಸುವಾರಿಸ್

Leave a Reply

Your email address will not be published.