📣 12.06.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

📌1. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ
🕟ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
🕕ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ
🕗ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡೊ

📌2. ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಪರಬ್. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಾ ಪೂನ್ಶೆತಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ಮೀಸ್ 10:30 ವೊರಾರ್. ಆಮಿ ಯಾಜಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂವ್.

📌3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್.

📌4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೊವ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

📌5. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ 100% ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಫೆಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ರಿವ್ಯಾಲುವೇಶನಾಂತ್ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಎಚ್.ಎಮ್… ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್.

📌6. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಜೂನ್ 7 ವೆರ್, ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೆವೆಸ್ಥಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಹಿ ತುಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಬೋವ್ ಬರಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ತೆಂ ಖರೆಂ ಸತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರ್ತಿ 6 ವರ್ಸಾಂ ಮುಜಿ ತಾಂಕಿಪುರ್ತಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ತೃಪ್ತೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೇವ್ ಫಾವೊ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ತುಮ್ಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್.

📌7. ಏಕ್ ವಿನತಿ: ಮ್ಹಜೆ ನಾಂವ್…ರೊಕ್: (Roque not Rock.) ಇಂಗ್ಲಿಷ್/ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಾಂತ್ ತೊ. ಸಾದ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ರೊಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಗುರ್ಕಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಯೆತಾಂ. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿ ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ ರಾವಾನಾ. ಭೆಟೆ ವೆಳಿಂ ದಯಾಕರುನ್ ಕಾಂಯ್ ಖಾಣ್-ಪೀವನ್ ದೀನಾಕಾತ್.

📌8. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಲಂಕಣಿ ದುಸ್ರೊ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡ್ಯಾಕ್.

📌9. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್:
🔸5:00 – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ – ರೊಕಿ ಆನಿ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ
🔹5:00 – ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಮಾಯ್ – ಡಾಯನ್ ಆನಿ ಅನಿತಾ ಲುವಿಸ್
🔸5:00 – ವೆಲಂಕಣಿ ಪಯ್ಲೊ – ಜಿ.ಎಸ್.ಜೆ. ರೊಯೆಲ್ ‘ಎ’ ವಿಂಗ್ ರೂಫ್ ಟೊಪ್

Leave a Reply

Your email address will not be published.