ಮಾ| ದೊ| ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾವುದ್ ಮಾಯಿ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವರ್ಗಾವಣ್

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೇವಾ ಆನಿ ಆಭಿವೃದ್ದಿಚೊ ರುವಾರಿ ಬಾಪ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ಜೂನಾಚಾ 08, 2022 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆಂ 18 ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸೆರೆಮನಿಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ. ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಡೇಸಾನ್ ಬಾಪ್ ಲೆಸ್ಲಿಕ್ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಭೋ| ಮಾ| ಬಾಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬಿ. ಲೊಬೊನ್ ಸೆರಿಮನಿಚೆಂ ಯಜ್ಮಾನ್ ಪಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆ.

https://photos.app.goo.gl/8c4GuupiYCvkSzyg8

Leave a Reply

Your email address will not be published.