ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ನವೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್

ಮಾ| ಬಾ| ದೊ| ರೋಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 07, 2022 ವೆರ್ ಪಲಿಮಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ 24 ವೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್ ಭೋ| ಮಾ| ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಹಾಣಿಂ ಸೆರೆಮನಿಚೆಂ ಯಜ್ಮಾನ್‍ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಸೋಜ್ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೋಕ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸುಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಯಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೊಷ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, 20 ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಯೊಜಕ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಚಿಂ ವಳಕ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಸಮರ್ಪಿಲೆಂ. ಸಹಾಯಕ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್, ತಶೆಂಚ್ ಬಾಪ್ ಜೋಯ್, ಬಾಪ್ ರೊಮಿಯೊ, ಬಾಪ್ ಲೂವಿಸ್ ಡೇಸಾ, ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್, ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್, ಪಲಿಮಾರ್ ಆನಿ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

https://photos.app.goo.gl/TmDimapfSVL8GVo28

Leave a Reply

Your email address will not be published.