ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಪಲಿಮಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್

06.06.2022 ಸೊಮರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ ಪಲಿಮಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಹಾಣಿಂ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭೋ| ಮಾ| ಬಾ| ಪೌವ್ಲ್ ರೇಗೊ, ಕಾರ್ಕಳ್ ವಾರಡೊ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಸೆರೆಮನಿಚಿ ಯಜ್ಮಾನ್ ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ರೋಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಪಾಟ್ಲೆ 9 ಮಹಿನೆಂ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡಾನ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೇವಾ ದಿಲಾ.

https://photos.app.goo.gl/rXwKSerKeDXwQhVR6

Leave a Reply

Your email address will not be published.