📣 05.06.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

📌1. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ
🕟ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡೊ
🕕ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ
🕗ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ
🕤ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವೊರಾರ್ – X std

📌2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್ಸಾಚೆ ಉದ್ಘಾಟನ್. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

📌3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆಳಾರ್ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

📌4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 18 ವರ್ಸಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ 1 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸಾಂತ್ ಯುವಮಿಲನ್ ಆರ್ಧ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

📌5. ಆತಾಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

📌6. ಗೊರಟ್ಟಿ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಸಿ| ಸುಜಾನ್ನಾ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನವಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿ| ಜೇನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂಕಾ ದೊಗಾಂಕಿ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ತಾಂಚಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂತ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

📌7. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್.

📌8. ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪಾಕ್ ಪಲಿಮಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್. ತಾಣಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾವಾಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ನಾಂವಿ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಪಲಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

📌9. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ದೊ| ರೊಕ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪಲಿಮಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತೆಲೆ. ತಾಂಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ 4:15 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗೇಟಿಕಡೆ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೆಟ್ಲ್ಲೆ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

📌10. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಮ್ಹಾಕಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮೋಗ್, ಸಹಕಾರ್, ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಖಳನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಹ್ಯಾ ತುಮ್ಚಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರಾಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಯಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ, 20 ಆಯೋಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ಕೊವೆಂತಾಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರಾಂ, ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಹೆಡ್ ಮೆಸ್ತಿರ್ಣ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ, 18 ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂದೆ, ತುಮಿ ಸಗ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್, ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂಮ್ಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾಪುಡ್ತಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವೊನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಡಿ’ಸೋಜಾಚೊ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಮಾ| ಬಾ| ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 9 ಮಹಿನ್ಯಾನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಚಾ ಮಿಸಾವಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚಾಂ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಾ ಶ್ರೀ ಆ್ಯಶ್ಲಿ ಬರೆಟ್ಟೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಆನಿ ಘರಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಶ್ರೀ ಜೊಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

📌11. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆನಿ ಶಿರ್ವಾಂ ಪಾಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕೇವಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ತೆ ತುಂಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲಿ ದೆಕುನ್. ದಯಾಕರ್ನ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಬೆಜರಾಯಿ ನಾಕಾ. ಹಿ ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್. ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಖಳನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಆಸೊಂ. ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ತುಂಮ್ಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೆವಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

📌12. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಲಂಕಣಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಲಂಕಣಿ ದುಸ್ರೊ ವಾಡೊ.

📌13. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್:
🔸5:00 – ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ – ಜೋಯರ್ ಮೇವಿ ಲೋಬೊ
🔹5:00 – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ – ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ರುಫಿನಾ ತೌರೊ
🔸5:00 – ಸಾಂ ಜುಜೆ – ಜೆರೊಮ್ ಅನಿತಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

Leave a Reply

Your email address will not be published.