01.05.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ವೆಲಂಕಣಿ ಪಯ್ಲೊ ವಾಡೊ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡೊ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ

2. ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ ಆನಿ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೆ ದೋನ್ ದೋನ್ ವಾಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಾಂ ಜುಜೆ ಆನಿ ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ, ವೆಲಂಕಣಿ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ವಾಡೊ. ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೀನಾ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ವೆಲಂಕಣಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಥರ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಆಮ್ಚಾ 9 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್. ತಾಂಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾಂವ್. ತಾಂಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿ| ವಂದಿತಾಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೇ ಮಹಿನೊ ಆರಂಭ್. ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಕ್ ಭೆಟವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾಚಾ 20 ಮಿನುಟಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತೇರ್ಸ್. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾನಿಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತೇರ್ಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾಂತ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ತೇರ್ಸ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಬೆಸಾಂವಾ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

5. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚೊ ಆಟೊವ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

7. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ.

One thought on “01.05.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published.