17.04.2022 – ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ, ಸಂಸಾರಾರ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಫಾಂಕ್ಲಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ಆನಿ ಕುರ್ಪೆಭರಿತ್ ವೆಳಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನಾಚೆಂ, ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡಾಚೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ನಾಂವಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿಂ ಆನಿ ಕುರ್ಪೆನ್ ಭರ್ಲೆಲೆ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. HAPPY EASTER.

2. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಫಾತಿಮಾ,

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ,

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ.

3. ಮೊಗಾಚಾನೋ, ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಡ್ದೊಮ್ ರಾವೊನ್ ಸರ್ವ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಆನಿ ಪಪ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಜೆರೋಮ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ಆನಿ ಕುಟಾಂಬ್, ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ ತಾಂಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತಾಂಚಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ದೇವ್ ತಾಂಚೆರ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಘಾಲು ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

4. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್.

5. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಹಮಿಲನ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.

6. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೇಯಾಚಾ 1 ತಾರೀಕೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಸುರು. ವೇಳ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್.

7. ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಮೀಸ್ 8:00 ವೊರಾರ್.

8. ಆದ್ಮೆಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ.

9. ಫಾಲ್ಯಾ ದೊನ್ಪಾರಾ 3:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ Easter Cup ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿಂ ವೇಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಜೆಚೆ ಜೆವಾಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಈಸ್ಟರ್ ಕಪ್ಪಾಚೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೊಲಿ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ಕುಟಾಂಬ್, ಮಾಂಡವಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ. ತಾಂಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತರ್ಫೆನ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

10. ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನೋ, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಸಿಂಜೆಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಜೀವಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುಂಮ್ಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ ಆನಿ ದೆವಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

11. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಯಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, 20 ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಅಶೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

12. ಹಾಂವ್ ವಿಶೇಷ್ ರಿತಿನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಕ್. ಫಾವೊ ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರುನ್ ಜೊಕ್ತಿ ಗಿತಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಲಿತುರ್ಜಿ ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚೊ ಮೊಟೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊವಿಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ವಾಜಾಂತ್ರ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ತರ್ಫೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

13. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಆಲ್ತಾರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆನಿ ಮೀಸಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ಕೊವೆತಾಂಚಿ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸುಜಾನ್ನಾ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ.

14. ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ದಿಸಾನಿಂ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲಿತುರ್ಜಿಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಂದಿತಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರೀತಿನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ, ಕೀರ್ತನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ, ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಮನಃಪೂರ್ವಕೀ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ದೀಸಾನಿಂ ಕದೆಲಾಂ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಆನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ, ಸೌಂಡ್ ಸಿಂಸ್ಟಮ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಕ್-ಡ್ರಾಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಘಾಲುನ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕೀ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

15. ಮೊಗಾಚಾನೋ ಆಮ್ಚೆಂ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಂಜಾಬರಿಂ ಸೊಭ್ತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಸುಡ್ಸಾಡಾಯ್, ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ದೇವ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಕುರ್ಪೆನ್ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ್ ಬರುಂ.

16. ಏಪ್ರಿಲಾಚಾ 19 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್. ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

17. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ.

18. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 24 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಚಾ ಘರಾ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತೊ ವಾಡೊ ದೋನ್ ವಾಡೆ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. 5:00 ವೊರಾರ್ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಲೂಕ್ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ. ತೊಯೀ ವಾಡೊ ದೋನ್ ವಾಡೆ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

19. ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ದೋನ್ ವಾಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಬ್ರೂನೊ ಲುವಿಸ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲಾ. ಸಾಂ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ್ ಜಾಲಾ. ತೆ ಆತಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಭಾಸ್ ದಿತಾತ್.

One thought on “17.04.2022 – ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published.