10.04.2022- ರಾಮಾಚಾ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:30 ವೊರಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾರ್ ರಾಮ್ ಬೇಂಚಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್. ಸರ್ವಾನಿಂ 7:30 ಪಯ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾರ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಫಾಲ್ಯಾ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಮೀಸ್. ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್.

2. ಯೆಂವ್ಚೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಶೆವಾಚಾ ಆಲ್ತಾರಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆರಾಧನ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಮೀಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 7:00 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆಸಾ. ಮೀಸಾವೆಳಿ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಯೋಗಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕಾಂಕ್.

3. ಸುಕ್ರಾರಾಚೆ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಆರಾಧಾನಾಚೊ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಘಾಲಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವೊರಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್. ಸರ್ವಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

4. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಆರಾಧನ್. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂತ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ.

5. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾಚಾ ಸನ್ವಾರಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 7:00 ವೊರಾರ್. ಮೀಸಾವೆಳಿ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್.

6. ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಮೀಸ್.

7. ಆಲ್ಲೆಲೂಯಾಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆಂ ವಾತಿಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದಿತಲೆ.

8. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಆನಿ ಆಲ್ಲೆಲುಯಾಚ ಸನ್ವಾರಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್, ವಿಶೆವಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರೆಕ್ ಆನಿ ಇಮಾಜಿಕ್ ಫುಲಾಂ ವ ಫುಲಾಂಕ್ ದಾನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾನಿಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಬಿತರ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

9. ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದನ್ಪಾರಾ 3:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. Fixtures ಕಾಡುಂಕ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಜಮಾತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

10. ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ 12 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಆನಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಮಿನೇಜಸಾಚಾ ಘರಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

11. ಏಪ್ರಿಲಾಚಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚಾ ಟೀಚರಿಂಕ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ದವರ್ಲಾ. ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು. 800 ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಕೊಣಾಕ್‍ಯಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸೊನ್ ಪೊಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ತರ್ ತಾಣಿಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ 15 ತಾರೀಕೆ ಭಿತರ್ ತಾಂಚಾ ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಟೀಚರಿಂಕಡೆ ದಿಂವ್ಚಿ.

12. ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಿಚೆ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಜಾಲಾ. ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

13. ಹೊಲಾಚೆ ನವೀಕರಣಾಚೆ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಮುಕ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೆಮ್ಮಾಣ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊನೀ ಗೇಟಿ ಉಗ್ತೆ ಆಸಾತ್. ದಯಾಕರ್ನ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಚೆ.

14. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಕೆಪಿಲ್ಲ್ಯಾ 6 ಯಾಜಕಾಂಚೊ ನವೊ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂದ್ಲಾ. ತಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೊ.

15. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆತಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

16. ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ ಲೋಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೀಸ್‍ರಜಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆ.

17. ಧಾವಿ, ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಆನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಪ್ರಿಲಾಚಾ 18 ಥಾವ್ನ್ 20 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅತ್ತೂರ್, ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ನಾಂವಾ 15 ತಾರೀಕೆ ಬಿತರ್ ಬಾ| ಸ್ಟೀವನಾ ಲಾಗಿಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ.

18. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.