03.04.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ರೆತಿರೆವೆಳಿ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕುಮ್ಸಾರಾಚೊ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತೊ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ 4:30 ವೊರಾಂಕ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಮೀಸ್. 7:30 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕಾರ್ ರಾಮ್ ಬೆಂಜಾರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ಕೆಮ್ಮಾಣ್‍ಚಾ ಕುಶಿಚಾ ಗೇಟಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಮಾರ್ಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗೇಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ಚೊ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್, ದೆವಾಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ವೆಳಾರ್ ರಾಮ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ಥಾವ್ನ್ 1:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಹಾಂತು ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ General Medicine, Orthopaedics, OBG, ENT ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಯೆತಾಲಿ.

5. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್. ವೇಳ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಸಂಗಿ ತೆಲಾಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮಿಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

7. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘಟಕಾಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂಚ್ ಶ್ರೀ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

8. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

9. ಹರ್ಶೆಂಚಾಬರಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಏಪ್ರಿಲಾಚಾ 17 ತಾರೀಕೆರ್ ‘ಈಸ್ಟರ್ ಕಪ್ 2022’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಏಪ್ರಿಲಾಚಾ 10 ತಾರೀಕೆ ಬಿತರ್ ಸರ್ವ್ ಟಿಮಾಚಾನಿಂ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರ್ಚಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಜಮಾತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಕ್‍ಶ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

10. ಆತಾಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ ಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

11. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ.

12. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್:

5:00   – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್      – ಡೊನಾತ್ ಮೇರಿ ಲುವಿಸ್

5:30   – ಸಾಂ ಜುಜೆ          – ಜೆಸಿಂತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ

One thought on “03.04.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published.