27.03.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸನ್ವಾರಾ

ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

2. ಲೆಂಟೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪೆನಾಚಾ ಲಕ್ಕಿಡಿಪಾಚೆ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ರು. 1,07,400/- ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಂಡಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

3. ಆತಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

4. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ರೆತಿರ್. ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 6:30 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್. 4:15 ವೊರಾರ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ರೆತಿರೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬೊರೆಂಪಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ಏಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ರೆತಿರೆಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಂ ಆಸ್ಚಿ ನಾಂತ್.

5. ರೆತಿರೆಚಾ ದಿಸಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸರ್ವಾಂನಿ ಸುಟಾಂವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

6. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ಥಾವ್ನ್ 7:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ಆಟೋವ್ ದವರ್ಲಾ. ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ತಾಂಕಾ ಧಾಡ್ಚೆ.

7. ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ಥಾವ್ನ್ 2:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಹಾಂತು ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ General Medicine, Orthopaedics, OBG ಆನಿ ENT ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಯೆತಾಲಿ. ಸರ್ವಾನಿಂ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೊ.

8. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೇಯಾಚಾ 1 ತಾರೀಕೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್. ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 3 ತಾರೀಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್. ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚಿ.

9. ಆಮ್ಚಾ ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಟೀಚರಿಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ದವರುಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 19 ತಾರೀಕೆರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

10. ಮೊಗಾಚಾನೊ, ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಸಂಪದ ಉಡುಪಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಮಧ್ಯಮ್ ರೈತಾಂಕ್, ತಾಂಚಾ ಕೃಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಖಾತಿರ್, ಕೇಂದ್ರ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರೈತಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ‘ರೈತ ಉತ್ಪಾದನ ಸಂಸ್ಥೊ’, ಹಾಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಆಮಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರೈತಾನಿ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಯೆತಾನಾ ರೈತಾನಿಂ ತಾಂಚಾ ಆರ್‍ಟಿಸಿ ಪ್ರತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆ.

11. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ.

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಲೂಡ್ಸ್, ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ, ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಆನಿ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ.

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು, ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್, ಫಾತಿಮಾ, ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ, ವೆಲಂಕಣಿ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

12. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ.

5 thoughts on “27.03.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. קליניקות יוקרתיות המשלבות אווירה בייתית חמה,
  להשכרה על בסיס שעות/יומי /חודשי ב”בית הרופאים – המושבה הגרמנית” בחיפה.
  הדירות שומרות על רמה מאוד
  גבוהה ומנתהלות ממש כמו בית מלון
  עם דגש על דיסקרטיות גבוהה. בעבר היה נהוג לחשוב שקהל היעד שלנו יהיה
  מהסביבה אך רבים המקרים שהלקוחות
  שלנו יגיעו אלינו לקליניקה מרחוק,
  רחוק מאוד רק אם נדע לתת להם את האווירה הנכונה, ההרגשה הנכונה, וכאן קליניקה מעוצבת משחקת תפקיד מרכזי.
  כל שעליכם לעשות ללחוץ על קטגוריית עיסוי אירוטי בתל אביב הוא לבחור את המקום הקרוב
  אליכם ביותר, להרים טלפון ולקבוע את
  הגעתכם. מחפש דירות דיסקרטיות בתל אביב?
  באותה המידה דירות דיסקרטיות ברמת גן מתאימות לבילוי עם המאהבת.

  בין אם אתם גרים בחולון או מגיעים לעיר במסגרת עבודה, בילויים
  ופנאי, כדאי לכם לדעת איך לבחור דירות דיסקרטיות.
  הפורטל החדש בנוי בטכנולגיה מהירה ומאובטחת,
  כאשר הדגש העיקרי של צוות סקס
  אדיר לספק לכם הגולשים תוצאות רלוונטיות, דיסקרטיות ומעודכנות במהירות הגבוהה ביותר.
  הגיע הזמן להרים את הכפפה אבל קודם לבחור בפורטל שיכול לספק לכם 100 אחוזי הצלחה של
  בילוי נוטף סקס. נגישות קלה, אפשרות ללא פשרות, כך מחשיב אתכם הפורטל היוקרתי ביותר
  המרכז את כל הדירות המפוארות ביותר והנוחות ביותר
  בלב רחובות.

 2. לחלופין תוכלו להזמין מסאג’ בפתח תקווה
  עד למשרד אם אתם לחוצים בזמן
  או מרגישים שאתם חייבים שחרור ופינוק לפני
  פגישה חשובה – כמובן שיש צורך בחדר מתאים וזמין לטיפול.
  עם זאת, תוכלו לשבור את השגרה המוכרת והידועה מראש עם
  עיסוי בקרית שמונה/נהריה כאנשי משפחה
  אתם משקיעים בילדכם וכאנשי קריירה אתם משקיעים בעבודה מסורה ומקצועית.
  פגשתי נערות ליווי ביפו את דרק במסעדה עבדתי.
  אני יהיה מניח שהיא רוצה להתגרש.שירותי ליווי בלוד
  הוא הצהיר שהיית לו רומן ועבר לגור ליווי
  בלוד עם החבר שלך.אני מוכן לא
  נערות ליווי בלוד הסכמתי טיול נערות ליווי בלוד איתו מייד, כי היה
  לי. על טעם ועל ריח ללא עוררין אין מה להתווכח ואת הגברים אי אפשר לשפוט כי אין בזה פסול כל אחד מאתנו יש לו משאלות לב ופנטזיות שרק אצלנו ניתן ואפשר
  לממש. אנו כאן בפורטל אקספיינדר הוותיק והמוכר ביותר בישראל מציע
  מספר רחב מאוד של אפשרויות חיפוש מהגבוהות ביותר שיש בשוק אצלנו באתר כל המודעות מבוססות מיקום ומחוברות ישירות
  לתוכנת ניווט ככה שתוכל להגיע בקלות
  ובמהירות אל היעד המבוקש שלך ללא צורך בהתעכבויות מיותרות.
  בפורטל אקספיינדר מגוון אפשרויות לבחירה ותפורים לפי טעמך ודרישותיך כך שתוכל להנות מבילוי סוחף ומרגש.
  במרחק של 10 דקות נסיעה מהעיר הגדולה ניתן לשלב בילוי באמצע יום עבודה או עסקים בלי
  מאמץ רב באמצעות מפגש סוחף עם נערות ליווי ברמת השרון.

 3. אתר דיימונד סטור הינו
  האתר הראשון בישראל להשוואת מחירים בין טבעות אירוסין ותכשיטי יהלומים.

  פורטל הקורסים הגדול והמתקדם בישראל מציע אלפי קורסים במוסדות מקצועיים ומובילים בפריסה ארצית.
  לימודי מקצוע, לימודי תעודה, הכשרה מקצועית,
  קורסים של משרד העבודה, לימודים ללא בגרות או פסיכומטרי ולימודי הסמכה.
  בין לקוחותינו נמנים: משרדי ממשלה, משרד הביטחון, מועצות
  מקומיות ואזוריות, בתי מלון ועוד.

  היא חברת בעלת ניסיון ומוניטין רב בעיצוב פנים של בתים, בתי עסק וחברות, מטבחים, חדרי
  שינה וילדים וכל זה במקצועיות רבה
  ותוצאות מרהיבות. ג’ולי היא אחת מהקוסמטיקאיות המנוסות בירושלים עם ותק
  ומוניטין של למעלה מעשרים שנה בתחום והינה מתמחה בכל סוגי הטיפולים
  השונים. העסק הינו בבעלות משפחתית
  ומתגאה בוותק ומוניטין של למעלה מ- 25 שנה.
  אתר טופיק הינו חנות מקוונת למוצרי טופיק.

  טופיק הינו מוצר ייחודי ובלעדי למראה טבעי של שיער מלא ועשיר.
  מספרת כלבים וחתולים הנה
  למעשה סלון טיפוח ייחודי לכלבים וחתולים.

  כן לא תאמינו כמה זה קרוב אליכם, למעשה זה ממש מתחת לאף שלכם,
  כל מה שצריכים זה לבקר בפורטל,
  לפגוש נערת ליווי איכותית שנמצאת שם 24 שעות
  סביב השעון ולבחור את מה שעושה ויעשה לכם טוב.
  מי שלא מכיר את ירושלים יתקשה להזמין בה נערות ליווי
  למלון או לדירה דיסקרטית בלי להיחשף, כי יש הרבה גורמים לא אמינים שמטעים את הלקוחות.

 4. אין בעיסוי זה כוונה או מטרה של גמירה,
  אין ציפייה שתעמוד ותחדור.
  אין כל סיבה שתחכו לכאב גב,
  מתח נפשי או אירוע מיוחד בכדי להתפנק – הרגע הטוב ביותר לעיסוי
  הוא ממש עכשיו! מנגד, כל עוד תקבלו עיסוי בהרצליה בלבד לאורך כ-45 דקות ועד שעה, המחיר שתצטרכו לשלם יהיה נוח הרבה יותר ויהפוך את חווית העיסוי לנגישה גם לכם!
  במהלך עיסוי ברמת גן המטפל יבצע הערכה באמצעות מגע, במטרה לאתר את האזורים הכאובים והמתוחים לאורך הגוף,
  ולקבוע מהי רמת הלחץ הנדרשת במטרה לשחררם.
  לעומת זאת, במהלך עיסוי רפואי, איש המקצוע המטפל בכם רשאי להשתמש בקשת רחבה יותר של
  טכניקות טיפוליות, כגון טיפול באמצעות נקודות מעוררות
  כאב (בלעז – “טריגר פוינט”) או שחרור מיופציאלי (טיפול ברקמות החיבור), כדי להציע
  מזור לכאבי שרירים. החצר האחורית פועלת בשוק
  הישראלי משנת 2010, כאשר בתחילת הדרך עיקר הפעילות התמקדה
  במכירת מוצרים לגינה כגון דשא סינטטי, חלוקי נחל ועוד ללקוחות מזדמנים.
  פלוטל מספקת מענה יעיל ומקצועי בפריסה
  ארצית 24 ש’ ביממה הפעילות מול לקוחתנו דורשת עמידה בזמנים
  ומעקב שלם תוך כדי שמירה על אופן עבודה מקצועית ויעילה לשביעות רצון לקוחותינו.
  שירות מעולה. עבודה נקייה, ומחירים מעולים.
  עבודה בשיטה משולבת של הדברת נמלים טבעית וירוקה עם פתיונות.
  אז אל תהססו , בכל בעיית נמלים, קליין הדברות,
  מומחים בבעיות נמלים.

 5. כשאתם מתעניינים לגבי עיסוי בראש העין , דעו
  כי פתוחות בפניכם שתי אפשרויות עיקריות:
  עיסוי בראש העין המתבצע בבית הפרטי שלכם
  או עיסוי בראש העין המתבצע בקליניקה פרטית
  בראש העין . כשאתם מתעניינים לגבי עיסוי
  בראש העין , דעו כי פתוחות בפניכם שתי אפשרויות עיקריות:
  עיסוי בראש העין המתבצע
  בבית הפרטי שלכם או עיסוי בחולון
  המתבצע בקליניקה פרטית. עיסוי בדרום בקליניקה פרטית לרוב יהיה
  גם זול יותר, זאת מאחר ומדובר על טיפול שנע בין 45 דקות לשעה
  וחצי, מבלי שישנן כל תוספות שונות כדוגמת ארוחת בוקר או מתקני ספא.
  בקליניקה פרטית בראש העין יש לכם אפשרות
  להתנתק מהסביבה המוכרת לכם, תוך שאתם זוכים לעיסוי המתבצע בחלל נעים, מבושם ומאד מרגיע.
  היד שלו תוך כדי כבר טיילה על הבטן החמה שלי ואיימה לרדת עוד יותר למטה לכיוון הכוס הלוהט
  עוד יותר. הוכח כבר אינספור פעמים שעיסוי טוב יכול לשפר משמעותית את התפקוד היום יומי שלכם – לפתור בעיות פיזיולוגיות ונפשיות כאחד ולשפר
  את איכות החיים שלכם. זה טוב
  במיוחד לאנשים אשר רוצים לעשות משהו בספונטניות, זוגות אשר אין להם את היכולת לקחת יום חופש מהעבודה בכדי להתפנק בספא יחד וכך יוכלו להגיע תוך זמן קצר בשעות הערב
  לאחר העבודה למתחם ספא ברמת גן
  וכדומה.

Leave a Reply

Your email address will not be published.