27.03.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸನ್ವಾರಾ

ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

2. ಲೆಂಟೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪೆನಾಚಾ ಲಕ್ಕಿಡಿಪಾಚೆ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ರು. 1,07,400/- ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಂಡಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

3. ಆತಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

4. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ರೆತಿರ್. ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 6:30 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್. 4:15 ವೊರಾರ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ರೆತಿರೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬೊರೆಂಪಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ಏಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ರೆತಿರೆಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಂ ಆಸ್ಚಿ ನಾಂತ್.

5. ರೆತಿರೆಚಾ ದಿಸಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸರ್ವಾಂನಿ ಸುಟಾಂವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

6. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ಥಾವ್ನ್ 7:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ಆಟೋವ್ ದವರ್ಲಾ. ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ತಾಂಕಾ ಧಾಡ್ಚೆ.

7. ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ಥಾವ್ನ್ 2:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಹಾಂತು ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ General Medicine, Orthopaedics, OBG ಆನಿ ENT ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಯೆತಾಲಿ. ಸರ್ವಾನಿಂ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೊ.

8. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೇಯಾಚಾ 1 ತಾರೀಕೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್. ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 3 ತಾರೀಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್. ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚಿ.

9. ಆಮ್ಚಾ ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಟೀಚರಿಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ದವರುಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 19 ತಾರೀಕೆರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

10. ಮೊಗಾಚಾನೊ, ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಸಂಪದ ಉಡುಪಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಮಧ್ಯಮ್ ರೈತಾಂಕ್, ತಾಂಚಾ ಕೃಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಖಾತಿರ್, ಕೇಂದ್ರ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರೈತಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ‘ರೈತ ಉತ್ಪಾದನ ಸಂಸ್ಥೊ’, ಹಾಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಆಮಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರೈತಾನಿ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಯೆತಾನಾ ರೈತಾನಿಂ ತಾಂಚಾ ಆರ್‍ಟಿಸಿ ಪ್ರತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆ.

11. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ.

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಲೂಡ್ಸ್, ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ, ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಆನಿ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ.

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು, ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್, ಫಾತಿಮಾ, ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ, ವೆಲಂಕಣಿ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

12. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.