20.03.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

4. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 28 ತಾರಿಕೆ ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 31 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ 6:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ರೆತಿರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ಹೆ ರೆತಿರೆಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ. 4:15 ವೊರಾರ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್.

5. ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಶಾಲೊಮ್ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ, ಧು ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಬ್ರಿಟ್ಟೊಚೆ ಹಾಕಾ The Indian Institute of Architects’s medal for “Best Outgoing student of the year 2021” ಲಾಬ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

7. ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಡ್ಮೀಶನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಡ್ಮೀಶನ್ ಕರ್ಚೆಂ. LKG, UKG ಆನಿ 1st STD ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಆಡ್ಮೀಶನ್ ಫೀಸ್ ಆನಿ ಡೊನೇಶನ್ ನಾ. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

8. ರೈತಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಕೃಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಯೋಜನ್ ‘ರೈತ ಉತ್ಪಾದನ ಸಂಸ್ಥೊ’, ಹಾಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ರೈತಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೊಮಾರಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಮತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

9. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜಿಚಿ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

10. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮರಿಯೆಕ್ ಬೊಡ್ವ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಬಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಆಮ್ಕಾಯಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತುಂಮ್ಕಾಂಯಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

11. ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ 24 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

12. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡೊ.

One thought on “20.03.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published.