13.03.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್. ದೆಕುನ್ ಜಮಾತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಲತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾಚಾ ಘರಾ. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದೋನ್ ವೊರಾರ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಜೀವಿತಾವಿಶಿಂ ಶಿಕವ್ಣ್. ಸರ್ವ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

5. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ವ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ.

14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ

15 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ

17 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ

ಸರ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಆಶೀರ್ವಚನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:30 ಥಾವ್ನ್ 11:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ದನ್ಪಾರಾಂ 3:00 ಥಾವ್ನ್ 7:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾವೆಳಿಂ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಪೈಂಟಿಂಗಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಕರ್ತೆಲಿ. ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

7. ಯೆಂವ್ಚಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾ ಖಾತಿರ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ವೇಳ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಚಾ ಘರಾ.

8. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ.

9. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್:

5:00   – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್         – ಟೊಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published.