📣 06.03.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

📌1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

🕟ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ

🕕ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು

🕗ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್

📌2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಆನಿ ಮರಿಯಾಳ್ ಸೊಡಲಿಟಿಚ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ.

📌3. ಆಜ್/ಫಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹರ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾಂಚಾ 15 ಮಿನುಟಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆ.

📌4. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್. ಎದೊಳ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲಾ ದೆಕುನ್ ನವ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಲತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾಚಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್. ಎದೊಳ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿವ್ನ್ ಆವ್ಚಿತ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಭಾವಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಪತಿಣೆಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂದಾರಾಂಕ್ ಭುಜಯ್ತಾಂವ್.

📌5. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ವ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ.

▫️ 07 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂ ಆಂತೊನ್ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ

▪️ 08 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಆನಿ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ

▫️ 09 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಆನಿ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ

▪️ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ

ಸರ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಆಶೀರ್ವಚನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:30 ಥಾವ್ನ್ 11:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ದನ್ಪಾರಾಂ 3:00 ಥಾವ್ನ್ 7:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾವೆಳಿಂ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಪೈಂಟಿಂಗಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್.

📌6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

📌7. ಆತಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

📌8. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್.

📌9. ಆಮ್ಚಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ನವೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್: ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ರೋಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೊರ್ಜ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೇವಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಲುವಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

📌10. ಆಜ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಮಾಂಡವಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆನಿ ಇ-ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಂತಾಚೆ Body Building Competition. ಧರ್ಮಾಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

📌11. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡೊ.

📌12. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್

🔹4:30 – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ – ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೀಟಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published.