📣 27.02.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

📌1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

🕟ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್

🕕ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

🕗ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ವೆಲಂಕಣಿ

📌2. ಯೆಂವ್ಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ ಸಿಂಜಿಚೊ ವ ಗೊಬ್ರಾಚೊ ಬುದ್ವಾರ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ತೊ ದೀಸ್ ಪಾಪ್ ಸಾೈಭಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಆನಿ ಉಕ್ರೇನಾ ಮಧೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಝುಜ್ ವೆಗಿಂಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಹ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಸಿಂಜಿಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಮಿಸಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 7:00 ವೊರಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್.

📌3. ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ದಿಸಾನಿಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ಮಿಸಾಚಾ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾನಿಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಕ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆವಾಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

📌4. ಲೆಂಟೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್ ಚೆ ಬೂಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಸಂಪದ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆ ವರ್ಸಾ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ವಕ್ತಾನಿಧಿ/ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಂಡಾಕ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಜಾಯ್. ಏಕಾ ಬೂಕಾಂತ್ 10 ಟಿಕೆಟಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಏಕಾ ಬೂಕಾಚೆ ಮೋಲ್ 200 ರು. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿ ಧಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೂಕ್ ವರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಹೆ ವಿಶಿ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾ.

📌5. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ವ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್.

01 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ

03 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ

ಸರ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಆಶೀರ್ವಚನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:30 ಥಾವ್ನ್ 11:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಧನ್ಪಾರಾಂ 3:00 ಥಾವ್ನ್ 7:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾವೆಳಿಂ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಪೈಂಟಿಂಗಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್.

📌6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

📌7. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಿಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಂತಾಚೆ Body Building Competition ಮಾಂಡವಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆನಿ ಇ-ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

📌8. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

📌9. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್: 5:00   – ವೆಲಂಕಣಿ – ಲೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, Ekta Heights – A 304

Leave a Reply

Your email address will not be published.