20.02.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾಚಿ ಮಹಾ ಪರಬ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ 6 ಮಿಸಾಂ ಆಸಾತ್.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೇ ಅಕೇರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ 9:30 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹೆರಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ತಾಂಕಾ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಮಿಸಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೆ.

4. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಡಾಯಸ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಕೇಂದ್ರಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ. ತಿಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತಿಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾಳ್ ಸೊಡಳಿಟಿಚ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

7. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಫುಡಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2022 ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. 2021ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಪದವಿ ಆನಿ ಸ್ನಾನಕೋತ್ತರ್ ಹಾಂತು ರ್ಯಾಂಕಾ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಿ.ಎ., ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾಂತ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆ.

8. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪೈಂಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಹೊಲಾಚೆಂ ನವೀಕರಣ್ ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಕ್ ದಾನಿ ವ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಹೆ ವಿಶಿ ವಿವರ್ ರೊಜಾರಿಚಾ ಗಾಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾ.

9. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾನಿಂ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಸುರು ಕರ್ಯೆತಾ. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿಂ ಹೆ ವಿಶಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತೆನಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

10. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.