13.02.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಫಾತಿಮಾ

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಮೆಳಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಟ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೇಯಾಚಾ ಅಕೇರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆ 9:30 ವೊರಾಂಚೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಂ.

5. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾಚೆ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್.

6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್.

7. ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ವೆನೆಸ್ಸಾ ಲುವಿಸ್ ಧುವ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆನಿ ಜಾನೆಟ್ ಲುವಿಸ್ C.A. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

8. ಆಮ್ಚಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಚೆ ನವೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್: ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆ್ಯಶ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೆವಿಟಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೀಮಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆ್ಯಶ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಕ್ಲಿಫ್ಟನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

9. ಯೆಂವ್ಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಕೆಮ್ಮಾಣ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತ್. ದೆಕುನ್ ಇಗರ್ಜಿಚಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ರಜಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

10. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.