06.02.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಲೂರ್ಡ್ಸ್

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಮೆಳಾಚೊ ದೀಸ್. ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ದೀಸಾ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಣಿಕೆವೆಳಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಕವರಾಂ ಗಾಲ್ಚಿಂ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 9:30 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ದೀಸ್. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಡೈಸಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸುಕ್ರಾರಾ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಸಾೈಭಿಣಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್. ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ತೇರ್ಸ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚಿಂ ಗಿತಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಫೆತ್‍ಲ್ಲಿ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ತೊ ದೀಸ್ ಸರ್ವ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮೊಗಾಚೆ ಆಪವ್ಣೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಖಾಣ್-ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂಯಿ ದಾನ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.