30.01.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷ. 8:00 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. 9:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಸ್.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊತೊರ್ನಿಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ.

4. ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಆ್ಯಡ್ಮೀಶನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆ್ಯಡ್ಮೀಶನ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯಿ ಏಕಾಮೆಕಾ ಖಬರ್ ದಿಯಾ ಆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಆ್ಯಡ್ಮೀಶನ್ ಕರಯಾ.

5. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚೆಂ ಜಮಾತ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.