23.01.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾರ್ ದೊತೊರ್ನಿಚ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷ. ಸರ್ವ್ ದೊತೊರ್ನಿಚ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೇಳಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 9:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

4. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 26 ತಾರೀಕೆರ್ ದನ್ಪಾರಾ 3:30 ವೊರಾರ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3:00 ವೊರಾರ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೆ| ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಲೇಖನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದವರ್ಲಾ. ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

5. ಮಂಗ್ಳಾರಾ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ರೊಜಾರಿಚೊ ಗಾಂಜ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್. ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆತಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೊವ್ ಆಸ್ತಲೊ.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.