16.01.2022 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಸನ್ವಾರಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೀಸಾ ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಮಿಸಾಂ ಆಮಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:45 ವೊರಾರ್ ಸದಾಂಚೆ ಮಿಸ್, ಸಾಂಜೆರ್ 4:15 ವೊರಾರ್ ಆನಿ 5:30 ವೊರಾರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚಿಂ ಮಿಸಾಂ. ಮಿಸಾಂ 45 ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂಪ್ತೆಲಿ. ದೆಕುನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್. ಸರ್ವಾನಿಂ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಾಲ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ.

2. ಸುಕ್ರಾರಾ 4:15 ವೊರಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಂಬ್ ವಾಡೊ. ಸುಕ್ರಾರಾ 5:30 ವೊರಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸುಕ್ರಾರಾ 4:15 ವೊರಾರ್ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ. ಸುಕ್ರಾರಾ 5:30 ವೊರಾರ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ.

4. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

5. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ. ತಾಣಿಂ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ(14.01.2022) ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ.

6. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ರು. 3,58,296/- ಜಾಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ರು. 3,54,985/- ಉರುಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ರು. 3,311/- ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾಚೆರ್ ಗಾಲಾ.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್

ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು, ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್, ಫಾತಿಮಾ, ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ, ವೆಲಂಕಣಿ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ.

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಲೂಡ್ಸ್, ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ, ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಆನಿ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.