02.01.2022 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ:

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ,

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 06:00 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 08:00 ವೊರಾರ್ – ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ.

2. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ವಾಡೊ.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ನಾಂತ್. ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆರಾಧನ್. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ. ಕೆಮ್ಮಣ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿಂ ಆಜ್, ಭೆಸ್ಪಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ವಾಹಾನಾ ಇಗರ್ಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೌಂಡಾಂತ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

4. ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಸ್ಪ್. 6:30 ವೊರಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾರ್ ಚೆರೆಲ್ ಬೇಂಜಾರ್. ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಥಂಯ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಸರ್ವಾಂನಿ ವೆಳಾರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಭೆಸ್ಪಾ ದಿಸಾ ತುಮಿ ಗಾಲ್ಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. ಕ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

5. ತಾರೀಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ 7:00 ವೊರಾರ್ ಸಾದೆಂ ಮಿಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ 10:30 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಮಿಸ್. 10:00 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಮುಡ್ದೊಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನಾಚೆಂ ವಾತಿ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸರ್ವಾಂನಿ 10:00 ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ.

6. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಿಸ್ ನಾ.

7. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಮಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ crib competition  ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂಕ್, ರೊಜಾರಿಚಾ ಗಾಂಜ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಇನಾಮ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ತಾಣಿಂ ತಯಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಣಿಂಯೀ ತಯಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ.

8. ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

9. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ನೊವೆನಾಂ ಸುಕ್ರಾರಾ 7 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ 10:00 ವೊರಾರ್ ಜೆರ್ರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಾಯಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಚಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

3 thoughts on “02.01.2022 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. הטנטרה היא תפישת עולם עמוקה להפליא, אולם חלק מהמשתמשים
  במונח מצמצמים אותו ומדגישים אך ורק את העירום או את התעוררות המיניות – עיסוי טנטרי ב”גרין ספא” הוא הרבה יותר מכך וכל מי שחווה אותו
  יודע כי מדובר בחוויה מכוננת. אפשר להזמין את הטיפול כמעט לכל שעה
  שנוחה לכם, כי אתם לא צריכים
  להמתין לזמני הפתיחה של הקליניקה!
  הקליניקה מתאימה למטפלים אשר פותחים לראשונה זה עתה
  קליניקה פרטית, או מטפלים אשר עובדים בקליניקה פרטית ומעוניינים
  לשפר את תנאי וסביבת העבודה שלהם.
  הרושם בחדרי הישיבות האלו גדול עד כדי כך שאפילו החברות אשר יש בבעלותן משרד יודעות שהן לעולם לא יגיעו לרושם הזה וכמובן גם הלוקיישנים המובחרים עושים את שלהם.

  עיסוי עד הבית יהוד. עיסוי מפנק בפתח תקווה עד הבית.
  עיסוי מפנק ברמת הגולן כללי, הוא סוג
  עיסוי קלאסי שמטרתו להקל על המתח הגופני
  והעצבני. מרגיע את הגוף:
  אם גם אתם כמו ישראלים רבים החיים באזור, מרגישים שהמתח ושגרת היומיום עולים על גדותיהם, עיסוי ארוטי בפתח תקווה זה משהו שבהחלט יעזור
  להביא להקלה ולשחרור השרירים שנתפסו.

  מרגיע את הגוף: אם גם אתם כמו ישראלים רבים החיים
  באזור, מרגישים שהמתח ושגרת היומיום עולים על גדותיהם,
  עיסוי ארוטי בתל אביב זה משהו שבהחלט יעזור
  להביא להקלה ולשחרור השרירים
  שנתפסו. לחילופין, יש מקרים
  בהם עדיף להזמין שירותי ליווי בתל אביב שיגיעו עד אליך לבית מלון.

 2. אירית בן-צור סטנדאפיסטית ויוצרת ,לערב שכולו
  הנאה וצחוק. אירית בן-צור היא האדם הנכון.
  צימרים באזור נהריה להשכרה לפי שעה המתאימים בדיוק לבילוי הרומנטי שכל כך רציתם ויש לכם הזדמנות לעשות זאת ממש,
  ממש עכשיו! והכל ממש במרכז הארץ!
  ובגלל שאנחנו יודעים שעומס מידע גורם לך לבלבול ולנטישה בזמן החיפוש,
  האתר ריכז עבורכם את מכלול השירותים בצורה נוחה ובחלוקה לקטגוריות המחולקות גם לאזורים וערים שונים ברחבי הארץ.
  קארינה נערת ליווי ישראלית בת 24 ממרכז הארץ.
  זה באמת לא משנה מה הצורך שלכם, מה שבטוח הוא שיש
  פתרון אחד יעיל מאוד לכל מטרה, והוא הזמנת נערת ליווי.
  כל מי שמחפש נומרולוג, יש פתרון מעולה.
  יש כאלה שרואים את העיסוי מפנק כשיפור באיכות החיים והם אומרים לעצמם:”מה לא מגיע לי?” אני הרי עובד או עובדת
  כה קשה בחיים, אז שעת חסד כזאת
  יכולה להעניק לגוף ולנשמה המון חיוניות ואנרגיות חיוביות, רגיעה ושלווה.

  סוגי עיסויים וטיפולים, החל
  מעיסויים רפואיים, דרך טכניקות מובילות כמו שיאצו ועיסוי באבנים עד חמות ועד לעולם השלם של עיסוי ארוטי – כאן תוכלו
  להכיר את כל הטיפולים שמעניינים אתכם מהם
  תוכלו לבחור. ● אם אתם לא בטוחים איזה סוג של טיפול מתאים לכם ביותר, תוכלו לקרוא בהרחבה על סוגי הטיפולים השונים אצלנו באתר,
  או להתייעץ בטלפון עם הצוות המקצועי שלנו.

 3. הזמינו בישראל וקבלו עיסוי ארוטי,
  נערות ליווי ושירותי ליווי במרכז, בצפון, בדרום, בירושלים.
  בסלונים יוצעו לכם קרצופים וקליפות, מסכות ויטמינים וחימר, טיפולי עיסוי וחומרה.

  כנראה שעבר הרבה זמן ולכן טיפולי עיסוי ארוטי בנס ציונה
  זאת הזדמנות מושלמת לעשות משהו שהוא נטו בשבילכם.
  גם מבחינת סילוק רעלים עיסוי מפנק בירושלים פועל על בלוטות הלימפה ומסלק רעלים המזיקים לגופנו.
  שיטת הטיפול היא עיסוי של הראש (בדומה להברשה עם מסרק) למשך 15 דקות ולאחר מכן פיזור
  הספריי על הקרקפת. אחת האפשרויות הטובות
  ביותר שכדאי לכם לבדוק הוא עיסוי מפנק
  בצפון. מומלץ לבקר במקום בו נמצאת הקליניקה להשכרה בשרון, לבדוק
  את הבינין האם הוא חדש או ישן,
  מה מצב הלובי? במעלית בדרכי מהקומה השלישית,
  בה נמצאת הקליניקה, אני פוגשת כמה גברברים שיצאו זה עתה
  ממכון הכושר בקומה החמישית של הבניין.
  אני אוהב את זה כאשר גברים בכוח
  הושיבו אותי על הברכיים ולהביא את
  מתרגשת חברי בוער מתשוקה השפתיים.

  הרחקת יונים מקצועית תפתור את כל הבעיות ותחסוך לכם נזקים סביבתיים ובריאותיים
  עתידיים שאפילו לא ידעתם על קיומם .

  כל מה שאתם צריכים זה כמה שעות בהן הבייביסיטר תשמור על
  הילדים ואתם יכולים להיות חופשיים לבלות.

Leave a Reply

Your email address will not be published.