26.12.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ರು. 45,566/- ತಿ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಚಾ ಘರಾ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಾ ನಾಮಾನಾ ವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ರು. 29,696/- ತಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ A/c ಕ್ ಗಾಲಾಂ.

2. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ: ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮೀಸ್ ನಾಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಕೊಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಮಿಸ್, ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆನಿ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ಕೊಂಪ್ರಿಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ.

3. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾರ್ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಐ.ಸಿ.ಎಸ್, ಗುರ್ಕಾರ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ.

4. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ.

5. ಸೊಮಾರಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾಳ್ಕಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್. ಸಕಾಳಿಂ 7:00 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಿಸ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ವಿಶೇಶ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ.

6. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:45 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆಸಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವೊರಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಆರಾಧನ್. 7:00 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್, ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸ್ ಮುಡ್ದೊಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಜೊಕಿಮ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಆರಾಧಾನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಭೆಟವ್ನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.

7. ಜನವರಿಚಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ನವೆಂ ವರಸ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಮಿಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

8. ಸೊಮಾರಾ 28 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವೆನಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿಂ.

9. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಘರಾ ವರೊವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾಲೆ.

10. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್

11. ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇನಾಮಾ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹರ್ಚಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ರೊಜಾರಿಚಾ ಗಾಂಜ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಇನಾಮಾ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. 12. ಸೊಮಾರಾ 27 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವೆನಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿಂ.

4 thoughts on “26.12.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. גם כאן עולה חשיבות הדיסקרטיות על הכול ומאמתת
  אתכם עם הדבר הנכון- מפגשים שאף אחד לא יודע
  או שומע עליהם, כאן זה רק אתם ונערת הליווי המדהימה אותה אגב אתם יכולים לבחור כחלק משירותיו הנאמנים של פורטל הבית שלנו.

  כל מה שצריך לעשות הוא לפנות את הבית הפרטי,
  או לחילופין לשכור חדרים לפי שעה בפתח
  תקווה ובמחירים אטרקטיביים.
  רוצה לתכנן יום פינוק בחדרים לפי שעה?
  באר שבע, בירת הדרום, מרכזת אליה בכל יום אלפי אנשים לצורכי לימודים, עסקים ובילויים.
  אנו, צוות פורטל JOY, מזמינים אתכם להצטרף לאלפי לקוחות מרוצים המזמינים את נערת
  חלומותיהם על בסיס יום יומי. סביר להניח שמחיר של הזמנת נערת ליווי לתל אביב יעלה כמו להזמין
  את אותה הנערה לבת ים, הרצליה, פתח תקווה וכדומה.
  לפעמים, יותר מבאס האכזבה הגדולה בבילוי עם נערת ליווי ששמה עליכם פס,
  מלהפסיד את הכסף עצמו (בילוי ממוצע עם נערת ליווי עומד כיום על 1,000 שקלים !

  לא משנה מאיזה מקום תזמינו ככל הנראה).

  אנו עוזרים לגברים עשירים בארגון ליווי בישראל,
  כמו גם להכיר זה את זה, לארגן חופשת עילית ולארגן מסיבה
  עם מיטב הבנות.

 2. באתר Pickspace תוכלו לחפש בין מאות קליניקות
  להשכרה בירושלים והסביבה בקלות ובמהירות ולסנן תוצאות לפי מחירים, דירוגים, חוות דעת, מיקומים, כמות אנשים, שירותים במתחם ועוד..

  לדברי קלמן סופרין, בעל קבוצת ‘סופרין’:
  “אני עובד בירושלים כבר זמן רב, משנות השמונים. כמהנדס היה לי חלק בפרויקטים רבים, אך לפרויקט זה יש מקום מיוחד בלב שלי, שכן זהו הפרויקט הראשון שבו אני לוקח חלק יזמי. אנו מודים למשקיעים שלנו על הבעת האמון בעיר ירושלים בכלל ובמתחם תלפיות בפרט. נראה כי ציבור המשקיעים הבין שבימים של אי ודאות בתחום הנדל”ן למגורים עליו לפנות לאפיקי השקעה נוספים, ביניהם נדל”ן מסחרי”.
  זהו השלב שבו הם מביאים לידי יישום את כל החומר הרב
  שלמדו לאורך השנים. אם אתה מחפש אחר עיסוי מקצועי מהרמה הגבוהה ביותר שיש,
  כאן בישראל, זהו המקום הנכון בשבילך.
  מתקני המקום המפוארים הופכים את סנדרין ספא
  ובוטיק לאחד ממרכזי הספא המפוארים בישראל.
  שירותי ליווי ונערות. עיסוי ארוטי בישראל.
  בישראל מערכת רפואית ציבורית
  ענפה, הכוללת מספר רחב ביותר של בתי חולים ציבוריים.
  חברת בטר באלאנס מפעילה מספר קליניקות בפריסה ארצית הממוקמים במרכזים רפואיים ועומדים לרשות המטופלים שישה ימים בשבוע.

  בתום הקליניקות יוצאים הסטודנטים כשמאחוריהם טיפול במספר מקרים וצפייה בעוד מספר רב של מקרים – מה
  שמעשיר רבות את הניסיון הקליני
  ואת הביטחון העצמי שלהם. אל קליניקות המתמחים, המתקיימות הן בקמפוסים והן בקהילה,
  מגיעים הסטודנטים בליווי צמוד של המרצים בתום הלימודים.

 3. אתר לפי שם לעצמו למטרה להציע את השירות האיכותי ביותר בעבור מי שרוצה חופשה קצרצרה, איכותית, לא יקרה וברמה גבוהה.
  חדרים לפי שעה מאפשרים לבאים אליהם נסיעה איכותית,
  אלגנטית, מעוצבת, מצד אחד
  – ומצד שני את המחיר הטוב ביותר, הגמישות הגדולה ביותר
  בתאריכים ובשעות, ושליטה במרחק,
  ובזמן ההגעה. אם פעם הייתם חייבים לקבוע מראש נסיעה לבית
  מלון באזור רחובות – היום אפשר לעשות זאת בדקה
  התשעים בלי לשלם על זה מחיר, באמצעות חדרים לפי שעה ברחובות והסביבה, האיכותיים
  ביותר. דירות דיסקרטיות מתאימות למי שרוצה לתאם את המפגש עם נערות ליווי בחולון באווירה אקסקלוסיבית ולמי שלא מוכן
  להתפשר על הפרטיות שלו.

  מה תרצה לקבל מנערת ליווי בהרצליה, השירותים שלנו
  יכולים לספק הכל. מומלץ לנסות עיסוי זוגי אם אתם
  מחפשים להתחבר עם האדם השני ברמה עמוקה יותר או שאינכם
  יכולים לשאת את המחשבה ללכת אל עיסוי בשרון בלעדיו.
  בין אם כך או ככה, אתם יכולים למצוא את כל אלו במתחמי אירוח כפרי בצפון.
  אירוח דיסקרטי לפי שעה בחדר בחדרה,
  להנאתכם חנייה דיסקרטית, גקוזי, פינת ישיבה,
  תאורה רומנטית, טלוויזיה, מזגן,
  ערכת קפה, אביזרי רחצה, מיני בר, ספריית סרטים, מערכת סאונד, אירוח נעים וסולידי, חדר דיסקרטי בחדרה, לרשותכם חנייה דיסקרטית,
  חייגו עכשיו והזמינו חדרים להשכרה
  לפי שעות בחדרה.

 4. מכיוון שאנחנו חיים בעידן האינטרנט, בו כל
  המידע זמין ונגיש בלחיצת כפתור פשוטה, אין צורך
  להשקיע מאמצים בכדי למצוא נערות
  ליווי בבת ים או בכדי לבצע את הבחירה
  המתאימה מתוך ההיצע. בניגוד לתרופות בתחום הפסיכיאטריה, ביחס לגישות פסיכותרפיות אין בנמצא תהליך
  אישור פורמלי מוסכם, ובכל זאת – רבות מהן מגובות בראיות שמסתמכות על מחקרים מרובי משתתפים ותומכות
  ביעילות הטיפול להפחתת סימפטומים
  של הפרעות ספציפיות, ביניהן דיכאון וחרדה.
  הטיפול מתבצע על ידי קרצוף, פילינג ועיסוי בסבון
  ארומטי ריחני. אומר יוסי ומוסיף כי במהלך הטיפול לא מעט אנשים נפתחים
  וחולקים איתו דברים אישיים,
  “כייף לי להיות האדם שלא רק מטפל בהם בגוף אלא גם בנפש, מקשיב להם ואם יש אפשרות לעזור, אני תמיד שמח לעשות זאת. כמובן שכל מה שהם חולקים איתי נשאר בחדר הזה, בדיסקרטיות מלאה, בדיוק כמו במרחב שבין פסיכולוג למטופל שלו”.
  אתה תשכח מכל הבעיות שלך ותשיג איתי אקסטזה… כאשר מזמינים מעסה הוא כבר ידאג להביא עמו את כל האביזרים שנחוצים לו כמו מיטת
  טיפולים, שמן עיסוי ואף נרות.
  אף מומלץ להתכונן לעיסוי על ידי ביצוע של תרגילי נשימה ומתיחה באזורי הגב
  והצוואר, בכדי להתניע את הזרימה הלימפתית כבר לפני העיסוי,
  ועל ידי כך לעודד אותה להתנקז מהר יותר מהגוף.

Leave a Reply

Your email address will not be published.