26.12.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ರು. 45,566/- ತಿ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಚಾ ಘರಾ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಾ ನಾಮಾನಾ ವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ರು. 29,696/- ತಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ A/c ಕ್ ಗಾಲಾಂ.

2. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ: ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮೀಸ್ ನಾಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಕೊಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಮಿಸ್, ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆನಿ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ಕೊಂಪ್ರಿಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ.

3. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾರ್ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಐ.ಸಿ.ಎಸ್, ಗುರ್ಕಾರ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ.

4. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ.

5. ಸೊಮಾರಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾಳ್ಕಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್. ಸಕಾಳಿಂ 7:00 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಿಸ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ವಿಶೇಶ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ.

6. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:45 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆಸಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವೊರಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಆರಾಧನ್. 7:00 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್, ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸ್ ಮುಡ್ದೊಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಜೊಕಿಮ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಆರಾಧಾನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಭೆಟವ್ನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.

7. ಜನವರಿಚಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ನವೆಂ ವರಸ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಮಿಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

8. ಸೊಮಾರಾ 28 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವೆನಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿಂ.

9. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಘರಾ ವರೊವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾಲೆ.

10. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್

11. ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇನಾಮಾ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹರ್ಚಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ರೊಜಾರಿಚಾ ಗಾಂಜ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಇನಾಮಾ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. 12. ಸೊಮಾರಾ 27 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವೆನಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *