25.12.2021 ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಜ್ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾವೆಳಿಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ರಾಜ್ ಕರುಂದಿ ಆನಿ ಜಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿಂ ಭರುಂ.

2. ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವೊರಾರ್ ನಾತಾಲಾಂಚಿಂ ಗಿತಾಂ ಆನಿ 7:00 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಚೊ. ಸರ್ವಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಸರಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ನಿಯಾಮಾಂ ಪಾಳುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

3. ಫಾಲ್ಯಾ 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಮೀಸ್.

4. 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ ಆನಿ 8:00 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾ.

5. ನಾತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್.

6. ನಾತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಸಚೇತಕಾಂನಿ ಕ್ಯಾರೆಲ್ಸ್ ಗಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದೀವ್ನ್, ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರುನ್, ಸರ್ವ್ ರಿತಿನಿಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ತಾಂಕಾ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

7. ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಘರಾ ವರೊವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ 26 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಯೆತಾತ್. ವೇಳ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದೆ ಕಳಯ್ತಾತ್.

8. ಡಾ| ನೇರಿ ಕರ್ನೆಲಿಯೊನ್ ಭಾರತಾಚಾ ಸಂವಿಧಾನಾವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲಾ. ಏಕಾ ಬೂಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ರು. 250. ಬೂಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *