19.12.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್. ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವೊರಾರ್ ನಾತಾಲಾಂಚಿಂ ಗಿತಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್. ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಮಟ್ವೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್. ಸಗ್ಳೆಂ 9:30 ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಸರ್ವಾಂನಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

3. 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಮೀಸ್. 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ ಆನಿ 8:00 ವೊರಾರ್ ಮಿಸಾಂ ಆಸಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾಂ.

4. ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವೊರಾರ್ “ಸರ್ವಧರ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ” ಆಚರಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಅಂತರ್‍ಧರ್ಮೀಯ್ ಆಯೋಗ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚಾ, ಕೆಳಾರ್ಕಳಾಬೆಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಮೈದಾನಾರ್. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 8:00 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಸಕ್ಡಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

5. ಸೊಮಾರಾ/ಫಾಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚೆ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಸೊಮಾರಾ/ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ 06:30 ವೊರಾರ್ ರೊನಿ ಆನಿ ರೀನಾ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ.

6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

7. ಕ್ರಿಬ್/ಗರ್ದನಾ ಗೊಟೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ನಾಂವಾಂ ದಿತೆಲ್ಯಾನಿಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾಲಾಗಿ ನಾಂ ತರ್ ಧಫ್ತರಾಂತ್ 23 ತಾರೀಕೆ ಭಿತರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾತ್.

8. ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್, ಕೊಂಪ್ರಿಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕೇಕ್, ಪೀವನ್, ಫುಲಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ನಾಂವಾಂ ದಿಂವ್ಚಿ.

9. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫೊಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಮರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತೆರ್ ಬಾಂದಿಜಯ್. ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಫೊಂಡ್ ವ ಖುರಿಸ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನ್ಹಂಯ್. ನಿಯಾಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಏಕಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂದಿನಾಂತ್ ತರ್ ಮುಕಾರ್ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ಕೊಣಾಚೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಾಂತ್ ದಯಾಕರ್ನ್ ಬಾಂದುನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

10. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ.

4 thoughts on “19.12.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. המסע המיני האדיר בחייך כבר
  בעיצומו, התמונות של הבנות באתר נועדו בכדי לעזור לך להתחיל ולהבין את האפשרויות הכלולות בהזמנת נערת או נערות ליווי דרום בבאר שבע, תל אביב או כל עיר אחרת.
  שירותי הליווי בפורטל המבוגרים Tut מדברים על נערות ליווי להזמנה לביתכם / בית מלון בלבד ומסתמכים על כך שיש לכם מיקום
  בו תרצו לארח את נערת הליווי שתגיע אליכם.
  שימו לב: אם לא מצאתם את מבוקשיכם בקטגוריה עיסוי בחולון,
  אתם מוזמנים לבדוק עוד אופציות עם שאר המטפלים המופיעים
  בדף עיסוי במרכז בלי לבחור עיר ספיציפית (זה ירחיב לכם את
  כמות המטפלים). תוכלו להזין עיסוי לגברים, נשים ואפילו להתפנק כזוג עם שני מעסים או מעסות.
  מובן שלא. על כן, כל עיסוי שאתם קובעים – עיסוי במרכז או עיסויים בירושלים, אך
  ורק עם מעסים מיומנים. בעלי הדירות מפרסמים
  את הדירות שבבעלותם, וכל שאתם צריכים לעשות זה לברור , לגלול ולאתר בין ההיצע הרחב.
  5. תאמינו או לא, וזה כבר בדיוק הפוך מהרושם שבנו, צימרים
  לפי שעה למשפחות, חשבו על זה
  שאתם נוסעים לטייל עם הילדים במשך יום שלם ולאחר מכן
  בכדי לחזור הביתה יש כמה שעות נסיעה, צימרים
  לפי שעה יכולים להיות פתרון נוח
  להתרעננות ומנוחה לכמה שעות ואז
  הנסיעה יותר בטוחה. שירותי הליווי שמים את איזור הדרום על המפה והופכים אותו למתחרה עם תל אביב, גוש דן והצפון.

 2. קליניקות חדשות, נגישות, נעימות, שקטות ומעוצבות בצורה המשרה אוירה טיפולית ומרגיעה.
  קליניקות מודולריות מותאמות לצרכי הרופאים והמטופלים.
  מה שרואים זה מה שמקבלים, כל מה שאתם עושים זה להיכנס לפורטל שאתם
  סומכים בו ומאמינים בו, מבקרים ורואים תמונות אמיתיות ובוחרים את מה שמתאים לכם.
  כך לדוגמא, בעת שאתם מעוניינים
  לעבור עיסוי בנהריה המתמקד אך ורק בראש, או לחילופין בעיסוי המתמקד
  באזור הכתפיים. אך אם אתם מעוניינים בעיסוי מפנק בעפולה לצורכי הנאה ורגיעה או לרגל אירוע שמחה מסוים,
  תוכלו לקרוא במאמר זה על שלושה סוגי עיסויים אשר מתאימים למטרה זו ויעניקו לכם
  יום בילוי מפנק ואיכותי במיוחד אשר סביר להניח שתרצו לחזור עליו
  שוב כבר בשנה שאחרי. בזכות העיצוב היוקרתי של הדירות הדיסקרטיות בקריות ושירותי הליווי ועיסוי, הדירות הדיסקרטיות מתאימות למגוון מטרות
  ויעניקו לכם בילוי ושהות מהמשובחות ביותר שחוויתם.
  בדירות הדיסקרטיות פינוקים
  נוספים כמו שתיה חמה/קרה, בר אלכוהולי,
  ג’קוזי, ושירותי ליווי ועיסוי ממבחר הבנות שתבחרו במגזין בננה.
  בפורטל בננה, הדירות הדיסקרטיות נבחרו בהקפדה יתרה
  תוך שמירה על ניקיון ואסתטיקה, נגישות וזמינות, הדיסקרטיות, איכות
  השירות וסוגי השירות. אנחנו
  מציעים לכם את החדרים האיכותיים ביותר באזור כפר סבא, אשר יאפשרו לכם חופשה רומנטית, קצרה ואינטימית, וזאת עם שמירה על
  רמה מלונאית ברמה הגבוהה ביותר.

 3. מרכזי חיבורים מציעים לכם קליניקות בגדלים שונים וכן חדרי קבוצות.

  טופ מדיקל מציעה לכל רופא קליניקות להשכרה בתנאים הטובים והמפנקים ביותר.
  בדיוק בגלל זה, חשוב לדעת בכלל איך
  מחפשים עיסוי ארוטי בהרצליה, ומסתבר שזה משהו שהרבה מאד אנשים בכלל לא מכירים.

  בשונה מטיפולים אחרים שלאורכם מפעילים כוח ישירות על הגוף, העיסוי השוודי מאד עדין
  כאשר המעסה ניצמד אל תנועות רכות, מעגליות ומאד
  עדינות. כשאתם מתאמים את העיסוי במכון ספא, מחיר הטיפול
  מגלם בתוכו גם את השכירות הגבוהה, שכר העובדים ושלל המתקנים המוצעים לכם.
  עיסוי מקצועי בירושלים באתר
  אייספא: ספא, מסאז, עיסוי. עיסוי מקצועי בירושלים – אלפי מודעות באתר
  העיסויים הגדול ביותר בישראל !
  הפלטפורמה הגדולה בישראל לעיסוי בירושלים מעל 3000 מטפלים באתר!
  אנחנו בפורטל JOY מבטיחים כי התמונות
  שתמצאו באתר באיכות גבוהה ומפוקסלות באזור הפנים אך ורק מטעמי צנעת הפרט.
  עם זאת, ישנם עיסויים בירושלים המתבצעים כעיסויים
  “יבשים” – כאלו המבוססים אך ורק על
  מגע המעסה. ישנם כאלה אשר מחפשים
  עיסוי יותר מקצועי …

 4. מרגיע את הגוף: אם גם אתם כמו
  ישראלים רבים החיים באזור, מרגישים שהמתח ושגרת היומיום
  עולים על גדותיהם, עיסוי ארוטי בהוד השרון
  זה משהו שבהחלט יעזור להביא להקלה ולשחרור השרירים שנתפסו.

  מרגיע את הגוף: אם גם אתם כמו ישראלים רבים החיים
  באזור, מרגישים שהמתח ושגרת היומיום עולים על גדותיהם, עיסוי ארוטי בהרצליה זה משהו שבהחלט יעזור להביא להקלה ולשחרור השרירים שנתפסו.
  זה הזמן לבצע עיסוי מפנק בבית שמש ,
  אשר ישכיח ויוריד מכם את הנטל של חיי השגרה.
  מרכז חיי לילה נוסף הממתין לכם בירושלים
  ממוקם במרכז שכונת תלפיות הסמוכה לשוק מחנה יהודה.
  הם מעידים באופן ברור על הצלחת חיי הלילה בעיר, על החשיבות
  שלה עבור תושבי מחוז הדרום ועל הדרך הארוכה שהעיר
  עברה עד שהגיעה למעמדה
  הנוכחי. התייעצות עם אנשי מקצוע:
  אם יש יצא לכם להסתייע בעבר באנשי מקצוע מתחומים מקבילים
  באזור, כמו למשל רפלקסולוגים, מעסים רפואיים ומטפלים אלטרנטיביים בשיטות שונות, תוכלו בהחלט לשאול אותם לגבי עיסוי ארוטי בהרצליה ואם הם אכן מכירים מקום כזה, סביר להניח
  שזה יהיה מקום מקצועי שייתן לכם
  שירות טוב.

Leave a Reply to נערות ליווי בתל אביב Cancel reply

Your email address will not be published.