12.12.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್.

3. ಆಜ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚೆ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 11:30 ವೊರಾರ್ ಟೊಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ.

4. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ಥಾವ್ನ್ 5:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ. ಸರ್ವಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸುಟಾಂವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ.

5. ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮೀಸ್ ನಾಂ. ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಆರಾಧನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

7. ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಪೊರ್ಟಿಕೊಂತ್ ಘರಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

8. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್.

9. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್

ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು, ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್, ಫಾತಿಮಾ, ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ, ವೆಲಂಕಣಿ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಲೂಡ್ಸ್, ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ.

ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

10. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ.

2 thoughts on “12.12.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *