05.12.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ IV ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ X ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಮೇಳಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

3. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಬರಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸಾಂದೆ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಆನಿ ನಾತಾಲಾಂಚಿ ಗಿತಾಂ ಗಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಯೆತಲಿಂ. ತಾಂಕಾ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಯಾ.

4. ಆಮ್ಚಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್.ಕ್ ತೊಟ್ಟಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೀಡಿಯೊ ದೃಶ್ಯಾವಳ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಸಚೇತಕ್ ಜೇಸನ್ ಡಾಯಸಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್. 

5. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್.ಚ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಕ್ರಿಬ್/ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಕ್ರಿಬ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ತಾಚಿ ನಿಯಾಮಾ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾತ್.

6. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯಿ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸಾತ್. ಜನವರಿಚಾ 02 ತಾರೀಕೆರ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್, 04 ತಾರೀಕೆರ್ ಭೆಸ್ಪ್ ಆನಿ 05 ತಾರೀಕೆರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ದವರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ. ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಬರಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಮುಡ್ದೊಮ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲಾ. ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾನಿ ರು. 500 ವ ತಾಚಾಕಿ ಚಡ್ ದೀವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಕೊಣಾಕಿಯಿ ಲೈಟಿಂಗಾಕ್, ಬ್ಯಾಂಡಾಕ್, ಫುಲಾಂಕ್ ವ ಇತರ್ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ರಾವೊನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಮುಡ್ದೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಭಿತರ್ ಗುರ್ಕಾರಾಕಡೆ ದೀವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಯಾ.

7. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಹೊಲ್ ರಿನೋವೇಶನ್/ನವೀಕರಣ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹೊಲ್ ನವೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್, ನವೆಂಚ್ ಫೆಸ್-ಲಿಫ್ಟ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್, ರೂಫಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಲೀಂಗ್ ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ರೀತಿನಿಂ ಆಧುನಿಕ್ ಹೊಲಾಬರಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಗಾಲುಂಕ್ ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಲಗ್‍ಬಗ್ 2 ಕೊರೊಡಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ಆಸಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚಾ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಹಾತಿಂ ಘೇಂವ್ಕ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೆಕಡೆ ಥೊಡೆ ಪೊಯ್ಶೆ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

8. ಆಮಿಂ ತೇಗ್ ಯಾಜಕ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರೆತಿರೆಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ವೆತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಆಮಿಂಯಿ ಆಮ್ಚಾ ಯಾಜಕೀ ಭೆಸಾಂತ್ ಥಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾಕ್ ಮಾಗಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಆನಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾ| ನಿತೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ತುಮ್ಚಾ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ದಫ್ತರಾಂಕ್ ಕ್ಲಾರ್ಕಾಕ್ ವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಯಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ಸುಕ್ರಾರಾ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆರಾಧನ್ ನಾ. ಮೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ 6:45 ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

9. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್.

10. ಆತಾಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

11. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡೊ.

12. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್

4:30   – ಸಾಂ ಜುಜೆ          – ಏಡ್ವಿನ್ ಆನಿ ಒಡ್ರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ

4:30   – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್       – ಒಸ್ಟಿನ್ ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಸಾಲಿನ್ಸ್

5 thoughts on “05.12.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

  1. 604 kez izlendi. Kategori Klasik Sex Filmleri, Konulu Erotik
    Filmler, Romantik Erotik, Sansürsüz Erotik Filmler.
    Bir Ajan olan Hannah birçok erkeğe kolayca sahip
    olma yeteneği olduğu için işlerini genellikle kolaylaştırır.
    Almanya’da düzenlenen bir hırsızlık olayında görev alan genç kadın şüphelendiği erkeklerle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *