28.11.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಫಾತಿಮಾ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು

2. ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಆದ್ವೆಂತಾಚೊ/ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೇಣ್ಯಾಚೊ ಕಾಳ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

4. ಯೆಂವ್ಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಡಿಸೆಂಬ್ರಚಾ 1 ತಾರೀಕೆರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಯೋಗಾಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂವಿಶಿಂ ರೆತಿರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ರೆತಿರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾಚ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್. ಧನ್ಪಾರಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಮಾಂಡವಳ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವಾನಿಂ ರೆತಿರೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ವಿವರ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾ.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ಥಾವ್ನ್ ಧನ್ಪಾರಾ 1 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಆನಿ ಇತರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ತಪಾಸ್ಣಿ ಆನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಹೊಲಾಂತ್. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೊ. ರೆತಿರೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾನಿಂ ನಾಂವಾಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಯೋಗಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಬ್ರಾಗ್ಸ್ ನಾಂ ತರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚಿ.

6. ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾನಿಂ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ ಆರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ, ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿಂ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಪ್ರೇರಕಾನಿಂ ಆನಿ ಸಂಚಾಲಕಾನಿಂ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಗಮನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ.

7. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಡಿಸೆಂಬರಚಾ 05 ತಾರೀಕೆರ್ ಏಕಾ ದಿಸಾಚೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಹಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

8. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

9. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಿಶನರಿ ಮೆಳಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

10. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 9:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾ.

11. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ.

2 thoughts on “28.11.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *