21.11.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. ವಿಷಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣ ವಿಶಿಂ.

4. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆ ವಿಶೇಷ್ ಮಣಿಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಗರ್ಜೆವೆಳಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಚೊವ್ಗಾ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ತರ್ಭೆತಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ತಾಂಕಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿತಾಂವ್. ತಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೊಂತಿ ಅಂದ್ರಾದೆ. ತಾಂಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಧನ್ಪಾರಾ 3 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 6:00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ದವರ್ಲಾಂ. 3 ಥಾವ್ನ್ 5 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ 5 ಥಾವ್ನ್ 6:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆರಾಧನ್ ಕರುನ್ ಜೆಜುಚಿ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

6. ಆಮ್ಚಾ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಸಾಂದೆ ತಾಂಚಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸೊಮಾರಾ 22 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ 6:45 ಮಿಸಾರ್ ಸಂಭ್ರಂಮ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬೊರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗುನ್ ತಾಂಚಾ ಸೆವೆಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

7. ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ವಜಾಂತ್ರಾ ವಾಜೊಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಮಾರಾ 22 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ತರ್ಭೆತಿ ದವಲ್ರ್ಯಾ. ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

8. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.