14.11.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ವೆಲಂಕಣಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ದನ್ಪಾರಾ 3:00 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆ ಆರಾಧನ್. ವೇಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ಥಾವ್ನ್ 6:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸಾ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಿನೊದ್ ಸಭೆವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಮಾತ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್. ದಯಾಕರುನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾನಿಂ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವಿಷಯ್ ಎದೊಳಚ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ಲಾ.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಘಟಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದನ್ಪಾರಾ 2:30 ವೊರಾರ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

6. ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಾಂಚಿ ನೊಂದಾವಣ್ ತಶೆಂಚ್ ರಿನೀವಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ ನವೆಂಬರಾಚಿ 25 ತಾರೀಕ್. ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆ.

7. ಆತಾಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

8. ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಯ್ತಾರಾ 5:00 ವೊರಾರ್ ಟೈಟಸ್ ಆನಿ ಡೊಲಿ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ.

9. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.