07.11.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಿನೊದ್ ಸಭೆವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಮಾತ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್. ದಯಾಕರುನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾನಿಂ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವಿಷಯ್ ಎದೊಳಚ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ಲಾ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕಂವ್ಚಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದೀಸ್. ತಾಂಚಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವೆಕ್ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಮ್ಚಾ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಕೊಳಲಗಿರಿಂತ್ ಏಕಾ ದಿಸಾಚೆ “ಯುವ ಸಂಗಮ್”. ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

6. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ದಿಸಾ ಬಾಬ್ತಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಘಟಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 2:30 ವೊರಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ.

7. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 11:00 ವೊರಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಭೆಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

8. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ 4:30 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

9. ಆತಾಂ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್.

10. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್

ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು, ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್, ಫಾತಿಮಾ, ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ, ವೆಲಂಕಣಿ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಲೂಡ್ಸ್, ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ.

ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

11. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.