31.10.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗ್

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕಂವ್ಚಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದೀಸ್.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 8:00 ವೊರಾರ್ ಪರೀಕ್ಷ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

4. ಸೊಮಾರಾ ನವೆಂಬರಾಚಾ 1 ತಾರೀಕೆರ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂತಾಭಕ್ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್. ಸಕಾಳಿಂ 7:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್. ಸಕಾಳಿಂ 6:45 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ನಾಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

5. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ನವೆಂಬರಾಚಾ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಮೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್, 7:30 ವೊರಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್. ಸಕಾಳಿಂ 7:30 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಭೆಟ್ ಆನಿ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಮಿಸಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂ-ಭಯ್ಣಿಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ತೇರ್ಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್, ಮರಿಯೆಚಿ ಗಿತಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆ. ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಿಂ ಬೇಸಾವಾಂ ಆನಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್, ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಕೊಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ.

7. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ವಾಹಾನಾ ಬೇಂಜಾರ್. ದೆಕುನ್ ವಾಹಾನಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆನಿ ಮಾಂಡವಳಿನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ವಾಹಾನಾ ಮಾಂಡವಳಿನ್ ದವರುಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಚಿ.

8. ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬೆಲಿ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಆಮಿ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸನ್ವಾರಾ ನವೆಂಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ 10:00 ವೊರಾರ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಊರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕಿಯಿ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಕಾಯಿ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

9. ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚಾ ಚುನಾವಣಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಟ್ರೀಜಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸಿಂತಾ ನಜ್ರೆತ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾ ಆನಿ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

10. 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿನೊದ್ ಸಭೆಚಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಹಂತಾರ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ವ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾನಿ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸವಲಾಂ ಆನಿ ವಿಷಯ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಧಾಡ್ಲಾ.

11. ಆಮ್ಚಾ ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ 2021 ವರ್ಸಾಚೊ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದಯಾಕರ್ನ್ ನವೆಂಬರಾಚಾ 15 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ದಿಂವ್ಚೊ.

12. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್.ಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಕೊಳಲಗಿರಿಂತ್ ಏಕಾ ದಿಸಾಚೆ ಯುವ ಸಂಗಮ್. ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ I PUC ಆನಿ II PUC ಚ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ವಾರಾಡೊ ದಿರೊಕ್ತರ್ ಹೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಸರ್ವಾನಿಂ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನಕಡೆ ದಿಂವ್ಚಿ.

13. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

14. ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾಂಚೆ ಮಿಸ್ ನಾಂ.

15. ಸೊಮಾರಾ/ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಚಾ ಘರಾ.

16. ಸೊಮಾರಾ/ಫಾಲ್ಯಾ ದನ್ಪಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಿಚೆ ಧಫ್ತರ್ ಬಂದ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.

17. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.