24.10.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ತಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 06:00 ವೊರಾರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಜೆ ಗ್ಯಾಲೆಕ್ಸಿ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್. ದೆಕುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಮಾಯೆಕ್ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೆ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಗಿತಾಂ-ಗಾಯಾನಾನಿಂ ತಿಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ. ತೆರ್ಸಾಚೆ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಘೆತಾತ್. ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿ ಮರಿಯೆಚಿ ಗಿತಾಂ ಗಾಂವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಕೊಂತ್ ಹಾಡುನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂಪ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಿ ಸಸಾಯ್ ಆನಿ ಬೆಸಾಂವಾ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಖಾಣ್-ಪೀವನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತಾಣಿಂ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

4. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. 9:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್. ದನ್ಪಾರಾಂ 3:00 ವೊರಾರ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೊ.

6. ಸೊಮಾರಾ ಇಗರ್ಜಿಚೆ ಧಫ್ತರ್ ಬಂದ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.