17.10.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಫಾತಿಮಾ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ವೆಲಂಕಣಿ

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ತಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಸಕಾಳಿಂ 11:30 ವೊರಾರ್ ಗುರ್ಕಾರಾಚಾ ಘರಾ.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರ್. ಮಿಸಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ ಆನಿ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ಮಿಸಾವೆಳಿ ಗಾಲ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಮಿಸಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

4. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಟೀಚರಿಂಚೆ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾಚಿ ಜಮಾತ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್. ಸರ್ವ್ ಟೀಚರಿನಿಂ ಆನಿ ಆಯೋಗಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

5. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸಾ.

6. ಮಂಗ್ಳಾರಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ರೊಜಾರಿಚೊ ಗಾಂಚ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್. ಸರ್ವಾನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

7. ಕರೆಜ್ಮಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭಿತರ್ ನಾಂವಾಂ ದಿಂವ್ಚಿ. ತಾಂಕಾ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡವಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ.

8. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೇಯಾಚಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ತಾಕಾ ದೊತೊರ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

9. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 12:00 ವೊರಾರ್ ಮೋಹನ್ ರೆಜಿನಾ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ.

10. ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಶಾಲೊಮ್ ಒರಿಯೆಲ್ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ಧುವ್ ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ, ಹಾಕಾ ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಇನ್ ಅರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಹೆ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್-ಗೊಯಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

11. ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಪ್ರೈಮರಿಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ದೊಗಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರಿಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಾಲ್ಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಕಳಂವ್ಚೆ.

12. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.