10.10.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಫಾತಿಮಾ

2. ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರ್, ಮಿಸಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಕಡೆ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ತುಮಿ ಮಿಸಾವೆಳಿ ಗಾಲ್ಚೆ ದಾನ್ ಮಿಸಾಂವಾ ಖಾತಿರ್. ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ದಾನ್ ಗಾಲುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಆಮಿ ಮಿಸಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಸಬಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂ, ಗರ್ಜೆವಂತಾ ಆನಿ ಅನಾಥ ಖಾತಿರ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಬರ್ಯಾ ಮನಾನ್ ದಿಂವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

3. ಆತಾಂ ಮೀಸ್ ಜಾತಾಚ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೊ ಆಟೊವ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಸಭೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾ ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಸಕಾಳಿಂ 11:30 ವೊರಾರ್ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ.

5. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್.

6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ದನ್ಪಾರಾ 1:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಚ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ರೋಜರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಪ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಸರ್ವ್ ಮ್ಯಾಚ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಗ್ರೌಂಡಾಂತ್.

7. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 8:00 ವೊರಾರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ.

8. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಕ್ಟೋಬರಾಚಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲುನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

9. ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊಂ ರೆಸ್ಪೆರಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬಾಂಕಾಕ್ ಆನಿ ಪೊರ್ಟಿಕೊಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ಕಾಡ್ಚೆಂ. ನಾಂ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಡೆಕೊರೇಷನಾಚೆ ವೆಳಾರ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್‍ಚ್ ಕಸ್ರೊ ಚಡುನ್ ವೆತಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಫೊಟೊ-ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಶಿಸ್ತೆನ್, ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ. ವಾಣೊ-ಶೂ ಗಾಲುನ್ ಆಲ್ತಾರೆ ವಯ್ರ್ ಚಡುನ್ ಫೊಟೊ-ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಗಮನ್ ದಿಂವ್ಚೆ. ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂದ್ಚಾವಿಶಿಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ ನಿಯಾಮಾಂ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಲಾಗಿಂ ಗಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಂ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

10. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.