03.10.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮೀಸಾರ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚಿ ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಆಟೋವ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೊ.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾ ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬೊರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಟ್ವೆಂ 

ಉಲ್ಲಾಸುಂಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನಿಂ, ನಿವ್ರತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನಿಯಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಚಲಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ನಿತಳಾಯೆವಿಶಿಂ ವಿಶೇಷ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಸಾ. 

ಸರ್ವ್ ಚಲಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚೆಂ.

7. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದನ್ಪಾರಾ 01:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಚ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ರೋಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಪ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಯೇಂವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ತರ್ನಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

8. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 05:00 ವೊರಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

9. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ 7 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ತಾರಿಕೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ನೊವೆನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ 10:30 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ 07:00 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್. 10:30 ವೊರಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ವೆಳಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್, ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. 10 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಸರ್ವ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಲೋಬ್ ಗಾಲ್ನ್ ತಯಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಕ್ಟೋರಿನಾ ಪಿಂಟೊ, ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ.

10. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್

ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು, ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್, ಫಾತಿಮಾ, ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ, ವೆಲಂಕಣಿ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಲೂಡ್ಸ್, ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ

ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

11. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.