26.09.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್.

3. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಚ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಖೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಂಕಾ ಆನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

4. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್.

5. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ 9:00 ಥಾವ್ನ್ 10:00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಚಲಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆಯೋಗಾಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತಾಂಕಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆನಿ ನಿತಳಾಯೆ ವಿಶೇಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಚಲಿಯೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ 28 ತಾರೀಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ತಾರಿಕೆಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವೆನ್ ಆಸಾ. ಸಕಾಳಿಂ 6:20 ವೊರಾರ್ ತೇರ್ಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ನೊವೆನ್. ನೊವೆನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಿ ಬೆಸಾಂವಾ ಜೊಡ್ಯಾಂ.

7. ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡಾರಾ ಆನಿ ಕವರಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ಘರಾ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಮಿಸಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುನ್ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಗುರ್ಕಾರ್ ತುಂಮ್ಚೆ ಮಿಸಾಂವಾಚೆ ದಾನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಬೂಕಾರ್ ಬರಯ್ತಾಲೆ.

8. ಆಮ್ಚಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೊಕ್ವಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಖಾಲ್ “ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿನೋದಿಕ್ ಬರ್ಪಾಚೊ ಪುಂಜೊ ಆಸ್ಚೊ ಬೂಕ್ ಬರೈಲಾ. ತಾಚಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಕಾ ಅಭಿನಂದನ್. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆ ಮೋಲ್ ರು. 100/- ಹೊ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

9. ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ವೆ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

10. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಕ್ಟೋಬರಚಾ 24 ತಾರೀಕೆರ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿನೀವಲ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೇತಾ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

11. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವಸಹಾಯಚಿ ಜಮಾತ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

12. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ನಿವಾಸಾಚಿ A.C. ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 30 ತಾರೀಕೆರ್ ತಾಂಚೆ ಕೊನ್ವೆಂಟ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವೆತಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 6 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ತಾಂಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

13. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ.

14. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ತಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬೊರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಂಕಾ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೇವ್ ತಾಂಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿಂ ಭರುಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.