19.09.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ

19.09.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ದನ್ಪಾರಾ 2:00 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಖೇಳ್. ದನ್ಪಾರಾ 2:00 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಕ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7:00 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂಪ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಎಕ್ವೊಟ್ ದಾಕಂವ್ಯಾಂ. ಹೆ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ತಾಂಕಾ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಯಾಂ.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ತಾಂಚಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಜ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊರ್ಟಿಕೊಂತ್ ತೆ ದಾನ್ ಜಮೊ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಯಾ.

4. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

6. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ವಾಡೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.