12.09.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ

12.09.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ನೊವೆನಾಂವೆಳಿಂ ಪೈಶಾ ರುಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದಾನ್ ರು. 40,100/- ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಖರ್ಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ರು. 11,900/- ತೆ ಇಗರ್ಜಿಚಾ ಅಕೌಂಟಾಕ್ ಗಾಲ್ಯಾತ್. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ವೆಲಂಕಣಿ

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

4. ಆಮಿ ಸಾಲ್ವಿ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಲ್ವಿ ಆಸಾ. ವೇಳ್ 5:15 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ 6:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:15 ವೊರಾರ್ ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಆನಿ 4:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 6:45 ಚೆ ಮೀಸ್ ನಾಂ.

5. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಚ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಖೆಳ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ವೇಳ್ ದನ್ಪಾರಾ 2:00 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ಆನಿ ವಡಾಂಕ್. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 8 ವೊರಾರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್.

7. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾಯಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸಾ.

8. ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ 6:30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್.ಚಾ ಸರ್ವ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಚಲ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ಚಲಿಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ತಾಂಕಾ ಧಾಡ್ಚೆ.

9. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಅನಿಕಿಯೀ ಸಬಾರಾನಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ತಾಣಿಂ ಧಫ್ತರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

10. ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್. ಫೆಸ್ತಾಬಾಬ್ತಿ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಇಗರ್ಜಿಚಾ ಪೊರ್ಟಿಕೊಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತಾಂಕಾ ಹರ್ಸೆಂಚಾಬರಿ ತುಂಮ್ಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರುನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

11. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ.

12. ಕಲ್ಮಾಡಿ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಧಫ್ತರಾಕ್ ಏಕ್ ಕ್ಲಾರ್ಕಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ಲೇಖ್-ಪಾಕ್ ದವರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಕಲ್ಮಾಡಿಚಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ಯೆತಾ ವ ಮೆಳ್ಯೆತ್. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿವರಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಯೆತ್. ಕಲ್ಮಾಡಿ ವಿಗಾರಾಚೆ ಫೋನ್ ನಂ. ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.