22.08.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

  1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 8:00 ವೊರಾರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್.

2. ಗುರ್ಕಾರಾಂಚಾ ಜಮಾತೆರ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ನೊವೆನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ನೊವೆನಾಚಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸಕಾಳಿಂ 6:45 ಮೀಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವೆನ್. ಲಿತುರ್ಜಿ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೆಲಿಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಬರಿಚ್ ನೊವೆನಾಚಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಫುಲಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ವ ಗೊಡ್ಶೆಂ ದಿವ್ಯೆತ್. ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡ್ಚೆ. ತೆ ಆಮಿ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

3. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತಾಚಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

4. 281 ವೊ ವಿಲ್ಪಿ ನೈಟ್ ದೈಜಿ ವಲ್ಡ್‍ಚ್ಯಾ ಲೋಕಲ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಪಾರ್ ಸೆಪ್ತೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ Google Form ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಗುರ್ಕಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಲೆಂ. ಸರ್ವಾನಿಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಯಾ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

6. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್

ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್: ಸಾಂ ಪೆದ್ರು, ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್, ಫಾತಿಮಾ, ಸಾಂ. ಆಂತೊನಿ, ವೆಲಂಕಣಿ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್: ಸಾಂ ಜುಜೆ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್: ಲೂಡ್ಸ್, ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ

ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.