15.08.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ
  ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್
  ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಫಾತಿಮಾ
  ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು
 2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 8:00 ವೊರಾರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್.
 3. ಮಂಗ್ಳಾರಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ವಿಷಯ್: ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾವಿಶಿಂ.
 4. ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲಾಚೆ ಧಾವ್ಯಾಚೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ತಾಂತು 27 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಶನ್ ಆನಿ 50 Ist class. ಉಂಚ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್. ತಾಂಕಾ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಟೀಚರಾಂಕ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತಿರ್ಣ್ ಸಿ| ವಂದಿತಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
 5. ಧಾವಿ ಆನಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 90% ವ ಚಡಿತ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿಂ ತಾಂಚೊ ಫೊಟೊ ಆನಿ ವಿವರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
 6. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.
 7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ.
 8. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬೊರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
 9. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.
 10. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಮರಿಯೆಚಾ ಸ್ವರ್ಗಾ-ವ್ಹರಣಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ತುಂಮ್ಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮರಿಯೆಚಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಬೆಸಾಂವಾನಿ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.
 11. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾರ್ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್. ಹಾಂತು ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
 12. ಆತಾಂ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.