08.08.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

  1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮರಿಯೆಕ್ ಸರ್ಗಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವಾಚೊ ದೀಸ್. ಸಕಾಳಿಂ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರುಂಕ್. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ನಾ ಆನಿ 09:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾಂ.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಪುಚಿನ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚೆಂ, ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ತಲೆ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಬ್ಯಾನಾರಾರ್ ಆಸಾ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ 08:00 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 09:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್. ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸರ್ವಾನಿಂ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಾಲ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಗಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯಿ ಇಗರ್ಜಿ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ.

5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಆಮ್ಚಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್, ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಸಕಾಳಿಂ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ತಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಯಾಜಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ವೆಳಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ತಾಂಚಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಆನಿ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ನ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್-ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 10:30 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಹಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಕ್ ಆನಿ ಯುವತಿಂನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ತಾಂಕಾ ಧಾಡ್ನ್ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯುವ ಸಮಿತಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಆ್ಯಶ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ ಆನಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ಯುವ ಸಮಿತಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾತ್.

6. ಆತಾ ಮೀಸ್ ಜಾತಚ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರಿ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ ಸಹಾಯಚೆಂ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಲಗ್ಣಾಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ.

8. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಹರ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾ, ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಅನ್ವಾಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ. ಸುಮಾರ್ 200 ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 2020ಚೊ ಅನ್ವಾಲ್ ಆನಿಕೀ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಲಾ. ದೆಕುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಅನ್ವಾಲಾಚೆ ತಾಸ್ ನಿಯಾಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ಆದಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಇತರ್ ಆದಾಯ್ ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ವೆಳಾರ್ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾರಿಕ್ ಕರುನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.