25.07.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗ್

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಉದ್ಗಾಟನ್. ಆಮಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವ ದೊತೊರ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ನಿಯಾಮಾ ಪಾಳ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್‍ಚ್ಚ್ 20 ಮಿನುಟಾಂ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

4. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾನಿಂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಾಲ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡವಳ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸುಮಾರ್ ದೊನ್ಶಿ ಜಣಾನಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಾಲುಂಕ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 10:00 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್. ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾ ಪಾಸ್ ಪೆÇರ್ಟ್ ಆನಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆ. ಹೆಂ ಆಮಿ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಹಾಕಾ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ಖರ್ಚ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಹೆಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದಿತಾಂವ್ ತರ್‍ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಪೆÇಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಣಾಕ್ ಪುರಾ ಪೆÇಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊಣ್‍ಯಿ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ತಾಂಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ತಾಣ ಂ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಯೇತ್ ವ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಘೆತಾಸ್ತಾನಾ ಕೌಂಟರಾರ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

5. ಮೊಗಾಚಾನೊ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಹೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಆಜೊ-ಆಜಿಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ದೆಕುನ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 08:00 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆಜೊ-ಆಜಿಂಯಾ ಆನಿ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಟಯ್ತಾಂವ್. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂತ್ ವ ತಾಂಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಮಿಸಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇಂದುಲ್ಜೆನ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾನಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಸರ್ವ್ ನಿಯಾಮಾಂ ಪಾಳುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

6. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆಜೊ-ಆಜಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮೋಗ್, ಸೆವಾ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಲಾಭೊನ್ ತಾಂಚಿ ಜಿಣ  ಸಂತೊಸಾಚಿ, ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ಆನಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಂಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

7. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.

8. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.