18.07.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಕುಟ್ಮಾ ಆಯೋಗ್

2. ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣ ಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ಲೆನಾರ್ ಇಂದುಲ್ಜೆನ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಯೋಗಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ತುಂಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ಲಾ.

3. ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸರ್ವ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿಧಾನ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾನಿಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮುಕ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾಂ ಘೆಂವ್ಚಿ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಆಯೋಗಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕಾಣ ಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

4. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೊಮಾರಾ ಆನಿ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಆಮ್ಚಾ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ, ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

5. ವಾರಾಡೊ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಲೊಯ್ಡ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

6. ಯೆಂವ್ಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 05:00 ವೊರಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

7. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

8. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

9. ‘ರೊಜಾರಿಚೊ ಗಾಂಚ್’ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ 10 ಜಣಾನಿಂ ತರೀ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ. ಜಾಪಿ ಪಾವೊಂಕ್ ನಿಮಾಣ  ತಾರೀಕ್ 15-08-2021.

10. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ