11.07.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್

                                                                ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ

                                                                ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್

2. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 08:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

3. ಆಯ್ತಾರಾಂಚಿ ಮಿಸಾ ಹರ್ಸೆಂಚಾಬರಿ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 04:30 ವೊರಾರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6 ಆನಿ 8 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ನಾಂ.

4. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಸೊಮಾರಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮಿನಿಹೊಲಾಂತ್. ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಟೀಚರಿನಿಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ ತಾಣ ಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

5. ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಯಾಂ. ಪರತ್ ಆಮಿ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಆಂತೊನ್ ವಾಡೊ.

6. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಪರತ್ ಮೀಸ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮಿ ಭಕ್ತಿನ್, ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಸರ್ವ್ ನಿಯಾಮಾಂ ಪಾಳುನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಾಲ್ಯಾಂ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ವಾಪಾರ್ಯಾಂ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಅಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊನ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಯಾಂ. ತುಂಮ್ಕಾಂ ಸರ್ಬಾಂಕ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ದೆವಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

7. ಸೊಮಾರಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ದಫ್ತರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.