04.07.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಆಜ್ ಆಮಿ ಸಾಧ್ಯಾಕಾಳಾಚೊ ಚವ್ದಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಆಮಿ ಲಾವ್ದಾತೊ ಸಿ ಆಯ್ತಾರ್ ವ ಪರಿಸರ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯಿ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಆಮಿ ಹಟ್ಟಿ ಆನಿ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ದೆವಾಚಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಕುರ್ಪೆನ್ ಭರುಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾ. ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಸುಂದರ್ ಪೃಥ್ವಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಸದಾಂಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಚೆ ಪಾಲನ್-ಪೆÇೀಷಣ್ ಕರುನ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಪರಿಸರ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ವಾವುರ್ಯಾಂ. ನಿತಳ್ ವಾತಾವರಣ್ ರೂಕ್-ಝಡಾನಿಂ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ಪಾಚ್ವೆಂ ಪರಿಸರ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ.
 2. ಆಮ್ಚಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಸರಕಾರಿ ನಿಯಾಮಾಂ ಪಾಳ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಕುಟ್ಮಾನಿಂಚ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಯಾಂ.
 3. ಆಜ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಝಡಾಂ ಲಾವ್ನ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ್/ ಪರಿಸರಾಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
 4. ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಂಚಾ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
 5. ಲೆಂಟೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪೆನಾಚೆ ಡ್ರೊ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕೈಲ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ.
 6. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್
  ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು, ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್, ಫಾತಿಮಾ, ಸಾಂ. ಆಂತೊನಿ, ವೆಲಂಕಣ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.
  ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಜುಜೆ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ
  ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:15 ವೊರಾರ್ – ಲೂಡ್ಸ್, ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ
  ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.